ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ GSB Design Contest 108 ปี ธนาคารออมสิน

ข่าว

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ GSB Design Contest 108 ปี ธนาคารออมสิน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 108 ปีธนาคารออมสิน
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าประชาชน ในโอกาสครบรอบ 108 ปี ธนาคารออมสิน
 3. เพื่อดำเนินการคัดเลือก และนำตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ชนะเลิศการประกวดไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร ในช่วงวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ 108 ปี ธนาคารออมสิน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

 1. ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุด 1 คน ต่อ 3 ผลงาน ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมีเพียง 1 ผลงานเท่านั้น ที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้
 2. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ 108 ปี ธนาคารออมสิน ให้ใช้ตัวเลขอารบิก 108 เป็นสัญลักษณ์การออกแบบ สะท้อนถึงการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ที่เติบโตเคียงข้างประชาชนคนไทย มาอย่างมั่นคง และพร้อมก้าวสู่การเป็นธนาคารดิจิทัล ด้วยนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่  บน Digital Platform ที่สร้างความสะดวกสบาย รวดเร็ว และทันสมัย  สนองตอบตรงทุกความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงวัย  โดยการออกแบบต้องสื่อถึงความหมายที่ชัดเจน แสดงถึงอัตลักษณ์ของธนาคารออมสิน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสื่อกลางที่ทันสมัยมีความน่าเชื่อถือ  สร้างการเข้าถึงและจดจำง่าย  โดยการออกแบบไม่จำกัดสี  ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร
 3. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลง หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดในแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของผู้อื่นมานำเสนอเป็นผลงานของตน อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ตลอดจนต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 4. ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน
 5. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารออมสิน โดยธนาคารสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกสื่อของธนาคาร และสามารถปรับปรุงผลงานต่อเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้
 6. คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด ประกอบด้วย ผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากพบหลักฐานในภายหลังว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการ จะพิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด
 7. ธนาคารออมสิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. เงื่อนไขอื่นๆนอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินผลงาน

การส่งผลงาน

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง www.gsb.or.th พร้อมนำเสนอแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ  ให้ครบถ้วน
 2. ส่งผลงานภาพสีและขาว-ดำ เป็นไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล .AI หรือในรูปแบบนามสกุลอื่นๆ และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี  โหมด CMYK (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) ขนาด 1 หน้า กระดาษ A4
 3. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าประกวดได้ทาง Email : gsbcontest108@gmail.com  เท่านั้น
 4. สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 23 กันยายน 2563
 5. ประกาศผลวันที่ 30 กันยายน 2563  ผ่านทาง www.gsb.or.th และ Facebook GSB Society (โดยธนาคารจะติดต่อไปยังผู้ได้รับรางวัลเพื่อประสานรายละเอียดการรับรางวัลตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร)

เกณฑ์การตัดสิน

 1. การสื่อความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดในการนำเสนอของผลงาน
 2. ความสวยงาม และความครบถ้วนขององค์ประกอบ แสดงอัตลักษณ์ธนาคารออมสิน
 3. ความน่าสนใจ และความเหมาะสมในการนำไปใช้งานจริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

รางวัลการประกวด

 1. รางวัล ชนะเลิศ 50,000 บาท
 2. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 30,000 บาท
 3. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน โทร 02 299 8000 ต่อ 010253  และ 999232 (ในวันทำการ)
 • รายละเอียดและใบสมัคร : [คลิก]

แหล่งที่มา contestwar.com/

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu