BKKHIVE.COM

เว็บแอพพลิเคชันให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอชไอวี เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสามารถค้นหาหน่วยงาน, สถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องได้

  • ร่วมงานกับ : กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย
  • ลักษณะงาน : พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด
  • website : www.bkkhive.com
Menu