SciKids Water

เกมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการให้ผู้เล่นได้คิดวิเคราะห์ แก้ไขสถานการณ์ โดยใช้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไหล และสถานะของของเหลว มีภารกิจที่จะต้องพิชิตมากถึง 30 ด่าน

  • ร่วมงานกับ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • ลักษณะงาน : พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด

WATCH THE VIDEO

Menu