Previous Post
Somjeed Jump Game
Next Post
BAAC Adventure

Smart U Health

โปรแกรม SmartUHealth พัฒนาขึ้นภายใต้งานวิจัยเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงสุขภาพของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชันสุขภาพของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนกลุ่มนิสิตนักศึกษา”

ร่วมงานกับ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพลตฟอร์ม
iOS และ Android

ลักษณะงาน
พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด

หมวดหมู่
Application

งานของเราตรงใจคุณ?

ดูรายละเอียดการให้บริการของเราตอนนี้เลย

Menu