Previous Post
Harvest Day AR

วัฏจักรของน้ำ

สื่อแอนิเมชันเรื่อง วัฎจักรของน้ำ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างสื่อการเรียนรู้รูปแบบภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

พัฒนาโดย
บริษัท โปรเกมมิ่ง จำกัด

ลักษณะงาน
สร้างกราฟิกและแอนิเมชัน

หมวดหมู่
Animation

งานของเราตรงใจคุณ?

ดูรายละเอียดการให้บริการของเราตอนนี้เลย

Menu