[การศึกษา] คณะ SIT KMUTT เปิดรับสมัคร หลักสูตร Certificates Digital Service innovation ฟรี !!

ประชาสัมพันธ์

       “หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล”

หลักสูตรประกาศนียบัตร ด้านนวัตกรรมบริการดิจิทัล เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่ประยุกต์และบูรณาการกันจากศาสตร์ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กอรปกับทักษะด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมด้วย ซึ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านวัตกรรมบริการดิจิทัลนี้ เน้นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในการนำดิจิทัลไปใช้งานได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของประเทศในยุค Thailand 4.0 พร้อมกับมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทางด้านกระบวนการทางธุรกิจ และภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ หลักสูตรนี้อยู่ในระหว่างการขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:    หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล

ภาษาอังกฤษ: Certification in Digital Service Innovation

ชื่อประกาศนียบัตรและสาขาวิชา

ภาษาไทย:     ประกาศนียบัตรด้านนวัตกรรมบริการดิจิทัล

ภาษาอังกฤษ:  Certification in Digital Service Innovation

ระยะเวลาการเรียน

1 ปี ตามแผนการเรียนแบบร่วมเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม (Work integrated Learning, WiL)

ภาคค่ำ ทุกวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น.

ภาค เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา (Tuition Fees)

ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ณ สมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีความสนใจในการทำงานด้าน Web Application Development
 3. มีประสบการณ์ในกระบวนการทำงานด้านธุรกิจ
 4. มีบุคลิกดี
 5. มีความสามารถในการนำเสนอต่อสาธารณะ

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • คัดเลือกผู้เข้าสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากเอกสารฟอร์มการสมัคร
 • คัดเลือกผู้เข้าศึกษาโดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย รวมถึงอาชีพในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านรวดเร็วโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษา เป็น “Digital Transformation Change Agent” โดยอาชีพทีอาจยกตัวอย่างได้เพื่อให้เห็นถึง สมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา ได้แก่

 1. นักออกแบบนวัตกรรมบริการ (Innovation Service Designer)
 2. นักออกแบบเว็บ/โมบายแอปพลิเคชัน (Web /Mobile Application Designer)
 3. ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)
 4. นักออกแบบประสบการณ์/ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI Designer)
 5. นักวิชาชีพ/นักวิชาการที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรหรือสถานประกอบการ (Digital Transformation Change Agent)

สนใจ : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา dsi.sit.kmutt.ac.th/wil/

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu