งานประกวดโครงการ “Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์” !!

ประชาสัมพันธ์

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมป์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เชิญนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโอกาสในการไปทัศนศึกษาที่ทวีปยุโรป

วัตถุประสงค์;

 1. เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา การพัฒนาตนเองและสังคม
 2. เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน และการแสดงออกทางความคิดเห็นที่สุภาพ ส่งเสริมกาลังใจในการทำความดี ทากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 3. เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก
 4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทำงาน สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ด้านทักษะแห่งโลกยุคใหม่

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือเป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสังกัดโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สามารถรวมสมาชิกจากต่างสถาบันได้
 2. การสมัคร สมัครเป็นทีม ทีมละ 5 คน สำหรับระดับมัธยมปลายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และเป็นผู้ส่งใบสมัครสำหรับระดับมหาวิทยาลัยไม่ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา
 3. แต่ละทีมสามารถเสนอแผนงานได้เพียง 1 แผน
 4. สถาบันการศึกษาสามารถสนับสนุนส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ไม่จากัดจำนวน
 5. แผนงานจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ด้วยตัวเองมิได้ทาซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ
 6. ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในการสมัคร ผ่านเวป www.vstarproject.com

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครและรับผลงาน ระหว่างวันที่ 2 ต.ค. –  23 พ.ย. 2560

ติดต่อสอบถาม

 • ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ (โครงการ Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
  23/2 หมู่ 7 ต.คลองสาม
  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 083-540-6441 ,083,083,083 -540 -6442
 • E-mail: CMPYClub@gmail.com
 • www.facebook.com/Vstarproject

แหล่งที่มา contestwar

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu