[งานประกวด] ประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2018 !!

ประชาสัมพันธ์

       “สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2018 (TICTA 2018) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน APICTA 2018 ณ เมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน”

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

 • Head Category, Cross Category และ Technology Awards เป็นองค์กร, หน่วยงาน หรือบุคคล ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ภายในองค์กรหรือพัฒนาไว้เพื่อจำหน่าย
 • เป็นองค์กรหรือหน่วยงานของคนไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 50%
 • หากเป็นบุคคล ต้องเป็นสัญชาติไทย เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง
 • เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง
 • เฉพาะประเภท Start-up เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการไม่เกินกว่า 3 ปี (นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนบริษัทฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

การประกวดประเภทนักเรียนและนักศึกษา

 • เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ณ วันที่สมัคร
 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง
 • เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง

กฎระเบียบในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดตามใบสมัครให้ครบถ้วน และจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่เสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
 • ผู้เข้าประกวดแต่ละรายสามารถส่งผลงานได้รวมไม่เกิน 3 ผลงาน และไม่เกิน 2 ผลงานในหมวดเดียวกัน
 • กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1– 30 มิถุนายน 2561
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

การพิจารณาตัดสินผลงาน TICTA Awards 

แบ่งการตัดสินออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

 • รอบที่ 1 พิจารณาจากเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบ
 • รอบที่ 2 การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน

กำหนดการสำคัญของการประกวด

 • เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1– 30 มิถุนายน 2561
 • การนำเสนอผลงานระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฏาคม 2561
 • ประกาศผลการแข่งขันเดือนสิงหาคม 2561
 • อบรมร่วมแข่งขัน APICTA Awards เดือนกันยายน 2561
 • การร่วมแข่งขัน APICTA Awards ที่เมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2561

รางวัลการประกวด

 • โล่รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศของการประกวดแต่ละประเภท
 • โครงการฯ จะคัดเลือกผู้ชนะเลิศและ/หรือรองชนะเลิศที่เหมาะสมเข้าร่วมแข่งขัน APICTA Awards 2018  โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พัก ในการร่วมแข่งขัน  APICTA Awards 2018
 • สำหรับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดที่ไม่ได้รับการคัดเลือกร่วมแข่งขัน APICTA Awards 2018 นั้น โครงการฯ ให้สิทธิ์ในการร่วมแข่งขัน APICTA Awards 2018 ได้ โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก และการแข่งขันเอง

ติดต่อสอบถาม

 • คุณปรีชญา โทร 089 0375974
 • คุณรมิดา โทร 081 8105174

แหล่งที่มา contestwar

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu