[งานประกวด] ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2562 “Sport Science Innovation Contest 2019”

ประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2562 “Sport Science Innovation Contest 2019” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 435,000 บาท

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้นำเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้น และประดิษฐ์ผลงาน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  2. เพื่อให้มีสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ที่สามารถนำไปประยุกต์และตอบสนองการดำเนินภารกิจด้านการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายประชาชนของกรมพลศึกษา
  3. เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและลดภาระการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากต่างประเทศ

ประเภทการประกวด

  • ประเภททีม : ในนามของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครประกวด

  1. ผู้สมัครต้องส่งผลงานเข้าประกวดในนามของสถานศึกษาเท่านั้น โดยเป็นสถานศึกษาในสังกัดภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ได้
  2. ผู้สมัครส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด สามารถจัดตั้งทีมมีจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 10 คน โดยในแต่ละทีมจะต้องมีสมาชิกในทีมเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่มีประสบการณ์ หรือชำนาญการ หรือเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้อย่างน้อย 4 ด้าน (จากภายในหรือภายนอกองค์กร) ดังนี้
    • ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
    • ด้านวิศวกรรมศาสตร์
    • ด้านการออกแบบหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    • ด้านเทคโนโลยี       
  3. แต่ละสถานศึกษา สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้มากกว่าจำนวน 1 ทีม (สมาชิกในทีมต้องไม่ซ้ำกัน)

คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์

  1. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องสร้างสรรค์ขึ้นจากแนวคิดของผู้สมัครเองเท่านั้น
  2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องมีความแปลกใหม่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการคิดค้นขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือ พัฒนาระบบการทำงานจากสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่เดิม โดยที่ผู้เป็นเจ้าของผลงานจะต้องสามารถนำเสนอแนวคิดที่ส่งผลให้เกิดความแปลกใหม่นั้นขึ้นมาได้
  3. ผลงานสิ่งประดิษฐ์สามารถผลิตขึ้นเพื่อใช้งานได้จริง และสามารถแสดงวิธีการใช้งานได้จริง ตามวัตถุประสงค์ของการผลิต
  4. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมและชีวิตของผู้ใด

กำหนดการประกวด

  • ส่งเอกสารการสมัครเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ พร้อมหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2562

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 175,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 125,000 บาท
  • รางวัลอันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 75,000 บาท
  • รางวัลสนับสนุน จำนวน 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

  • โทรศัพท์และโทรสาร 02-731-1110, 089-772-0731, 089-060-2966
  • E-mail : sportscienceinnovation2019@gmail.com
  • Facebook Fanpage : งานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2019
  • ใบสมัคร : [คลิก]

แหล่งที่มา http://contestwar.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu