[งานประกวด] ประกวดผลิตสื่อดาราศาสตร์มัลติมีเดีย “Astro Multimedia Creator Awards : ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์”

ประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง 17 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อดาราศาสตร์มัลติมีเดีย “Astro Multimedia Creator Awards : ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์” ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มากขึ้นผ่านการใช้สื่อมัลติมีเดีย
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการด้านมัลติมีเดีย และแอนิเมชั่นโดยใช้ความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดและจินตนาการร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. เพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างศิลปินหน้าใหม่ในวงการด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นมากขึ้น

ประเภทการประกวด

 • นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง 17- 25 ปี 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง 17 – 25 ปี
 2. สมัครเป็นรายบุคคลหรือทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน)
 3. ออกแบบสื่อดาราศาสตร์มัลติมีเดียประกอบด้วยภาพและเสียง ไม่จำกัดเทคนิค ตามหัวข้อ “ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หยิบเรื่องยากมาย่อยให้อยากดู” นำเสนอความรู้ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ อาทิ หลุมดำ พัลซาร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เนบิวลา กาแล็กซี ฯลฯ ขนาด 16:9 ความยาวไม่เกิน 3 นาที อัพโหลดผลงานผ่านทาง Youtube ในรูปแบบไฟล์ mp4 หรือ .mov
 4. กรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบ Link ผลงานทาง http://bit.ly/AstroMultimedia

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

กำหนดการและขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

 • บัดนี้ – 15 กันยายน 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งผลงาน
 • 20 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

หมายเหตุ : ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับมอบรางวัลในวันเวลาและสถานที่ที่สถาบันฯ กำหนด

รางวัลการประกวด

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง 17 – 25 ปี ที่ถือสัญชาติไทย

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล โล่รางวัล การศึกษาจำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ : 053-121268 ต่อ 210-212
 • สมัครออนไลน์ : [คลิก]

แหล่งที่มา contestwar.com

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu