[งานประกวด] ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 !!

ประชาสัมพันธ์

     “สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ”

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน

สาขาการประกวด

 1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เป็นผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือแนวคิดซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่แล้ว จะต้องแจ้งให้ทราบว่าได้ต้นแบบมาจากไหน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมทางด้าน วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ผู้มีสิทธิ์สมัคร : นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน
 2. สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
  • เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คิดค้นขึ้นใหม่ทางด้านการกีฬาหรือการออกกำลังกาย ซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต เพื่อการขยายผลต่อสังคมด้านการกีฬาหรือการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ (Sport Innovation – Exercise for Health)
  • ผู้มีสิทธิ์สมัคร : นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

การส่งผลงาน

 • E-mail: scisoc.thailand@gmail.com
 • สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการ 28 พฤษภาคม 2561

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 0-2252-4516, 0-2218-5245

ดาวนโหลดแบบฟอร์ม

แหล่งที่มา contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu