[งานประกวด] ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2562 ในงานการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2562 ในงานการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

กลุ่มงานและประเภทของการส่งงานเข้าประกวด

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 • กลุ่มที่ 1  อาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือแนวคิดที่ผ่านการปฏิบัติจริงด้านวิทยาศาสตร์อาหาร การเกษตรทุกสาขา  และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่สามารถพัฒนาหรือต่อยอดแล้วมีผลให้เพิ่มความสามารถในการผลิต คุณภาพการผลิต เน้นการใช้ประโยชน์ได้จริง และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
  • มัธยมศึกษา
  • อาชีวศึกษา
  • อุดมศึกษา
  • บุคคลทั่วไป
 • กลุ่มที่ 2  สาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์
  เป็นการออกแบบพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางการแพทย์ โดยส่งเสริมและมุ่งหมายในการป้องกันการเกิดโรค บำบัดโรค และดูแลรักษา การตรวจสอบและวินิจฉัยโรค เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้ป่วยและประชาชน เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products)  สมุนไพร เวชสำอางค์ เทคโนโลยีสุขภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
  • มัธยมศึกษา
  • อาชีวศึกษา
  • อุดมศึกษา
  • บุคคลทั่วไป
 • กลุ่มที่ 3  กลุ่มปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล
  ครอบคลุมงานประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ วิศวกรรมหุ่นยนต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลมาประยุกต์ใช้งาน แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
  • มัธยมศึกษา
  • อาชีวศึกษา
  • อุดมศึกษา
  • บุคคลทั่วไป
 • กลุ่มที่ 4  กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม
  ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับการศึกษาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคม การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ สื่อการเรียนการสอน สื่อทางการศึกษา สื่อการเรียนรู้ เกมส์ กิจกรรมสันทนาการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
  • มัธยมศึกษา
  • อาชีวศึกษา
  • อุดมศึกษา
  • บุคคลทั่วไป
 • กลุ่มที่ 5  กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บำบัดมลพิษทางอากาศ บำบัดน้ำ ขยะ กากของเสีย ลดมลพิษทางเสียง วัสดุรีไซเคิล พลาสติกย่อยสลายได้ การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม พลังงานหมุนเวียน พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม คลื่นทะเล การลดใช้พลังงานที่สร้างมลพิษ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
  • มัธยมศึกษา
  • อาชีวศึกษา
  • อุดมศึกษา
  • บุคคลทั่วไป

การสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด

 1. ค่าลงทะเบียน ผลงานละ 1,000 บาท
 2. Download ใบสมัครและลงทะเบียนได้ที่ www.rd.ru.ac.th/?page_id=2940
 3. ลงทะเบียนสมัครพร้อมส่งชื่อผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2562
 4. ตรวจสอบรายชื่อผลงานและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดได้ที่ www.rd.ru.ac.th/?page_id=2940

รางวัลแต่ละระดับการประกวด

 • รางวัลที่ 1  เงิน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 2  เงิน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 3  เงิน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
 • ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวด

ติดต่อสอบถาม

 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • โทรศัพท์ : 0 2310 8694
  • E-mail   : runirc2019@gmail.com
  • Line ID : runirc2019
 • คุณจิตรภานุ อินทวงศ์ (เคน)
  • โทรศัพท์ : 09 5929 6447
  • E-mail   : kenza2515@hotmail.com
 • คุณจิรัฐิติกาล งามขำ (เฟิร์น) โทรศัพท์ : 08 9804 6871
 • คุณวีระศักดิ์ มะประสิทธิ์ (วี) โทรศัพท์ : 08 7000 6759

หากสนใจ

แหล่งที่มา http://contestwar.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu