[งานประกวด] ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา “DIP Character Design Contest 2018”

ประชาสัมพันธ์

       “กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบคาแรคเตอร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีตัวการ์ตูนที่ใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมด้านทรัพย์สินทางปัญญา และประชาสัมพันธ์ความรู้ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนนำเสนอข้อมูลและภาพลักษณ์ของกรมฯ ผ่านตัวการ์ตูนดังกล่าว
 2. เพื่อให้พื้นที่นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเสนอผลงานออกแบบ และสร้างสรรค์ ตัวการ์ตูนสำหรับใช้ในกิจกรรมของกรมฯ ตลอดจนเรียนรู้เรื่องลิขสิทธิ์เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง

กรอบแนวคิด

การออกแบบ คาแรคเตอร์ ต้องมีลักษณะบ่งบอกตามกรอบแนวคิดดังนี้

 • IDENTITY สื่อความหมายถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • CREATIVITY แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์
 • FRIENDLY มีความเป็นมิตร

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง โดยห้ามมิให้ส่งผลงานของบุคคลอื่น หรือส่งผลงานในนามของบุคคลอื่น
 2. ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่สำหรับการประกวดในครั้งนี้โดยเป็นผลงานไม่เคยเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน และไม่เคยส่งประกวดในงานอื่นๆมาก่อน
 3. ผลงานที่ส่งประกวด จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น
 4. ผลงานที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 5 รางวัล และได้รับรางวัลดังกล่าว ผู้ที่ได้รับรางวัลตกลงให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมถึงไฟล์ต้นฉบับ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ ตลอดจนสิทธิอื่นใดในผลงานดังกล่าวตกเป็นของกรมฯ
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดยินดีให้กรมทรัพย์สินทางปัญญานำผลงานที่ส่งเข้าประกวด เผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการใดๆ ที่ทางกรมพิจารณาเห็นสมควร
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ผลงานของบุคคลอื่น รวมทั้งไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
 7. ผู้ประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ และต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
 8. ผู้ประกวดยอมรับว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด และยินดียอมรับ ผลการตัดสิน รวมถึงกฏเกณฑ์และเงื่อนไขการตัดสินทุกประการ
 9. กรณีปรากฏภายหลังว่า ผู้ประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดกรมทรัพย์สินทางปัญญา สามารถเพิกถอนผลการตัดสิน และเรียกรางวัลคืน ผู้ประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 • ผู้ส่งผลงานต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 • สามารถส่งผลงานเป็นทีม (ไม่เกิน 2 คน) หรือ ส่งคนเดียวก็ได้
 • การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือกรณีวาดด้วยมือให้สแกนผลงาน โดยให้ส่งในรูปไฟล์ Tiff หรือ jpeg หรือ pdf ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป ( ให้เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ด้วย )โดยผลงานที่ส่งต้องมีภาพประกอบที่มองเห็นอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง พร้อมทั้ง ตั้งชื่อผลงานและบรรยายแนวคิดในการออกแบบ รวมทั้งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำคาแรคเตอร์ที่ได้ออกแบบไปใช้
 • ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมลล์ Line ID ของตนเอง กรณีเป็นทีมต้องระบุข้อมูลของทุกคนในทีม รวมทั้งตั้งตัวแทน 1 คน เป็นผู้ประสานงาน
 • ผู้ประกวดแต่ละท่านหรือแต่ละทีม สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 1 ผลงาน
 • ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงาน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ดังนี้
  • กรณีส่งผลงานออนไลน์
   กรอกใบสมัครและส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ (ผู้สมัครกรอกข้อมูล ตามที่ระบุในฟอร์มออนไลน์ และแนบ Link สำหรับให้เจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดผลงาน ที่ส่งเข้าประกวด)
  • กรณีส่งผลงานทางอีเมลล์
   ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร จากนั้นสแกนแล้วแนบไฟล์ใบสมัคร ส่งมายัง Mail: dipcharacter@gmail.com หรือแนบเป็น Link สำหรับให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดาวน์โหลดผลงาน
  • กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์
   ดาวน์โหลดใบสมัครและ เขียนใบสมัคร ส่งทางที่อยู่ไปรษณีย์ของโครงการ พร้อมส่งไฟล์บันทึกผลงานลงใน flash Drive หรือวัสดุบันทึกอื่นๆ มาพร้อมกับใบสมัคร
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกผลงาน จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำหนดเท่านั้น
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2561
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

เกณฑ์การตัดสิน

 1. แนวคิดในการออกแบบ 30%
 2. รูปแบบ และความคิดสร้างสรรค์ 20%
 3. การสื่อความที่เหมาะสม ตรงตามภารกิจของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 20 %
 4. มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และมีความเป็นต้นฉบับ ( Originality ) 30%

รางวัลการประกวด

เงินรางวัล 5 รางวัล จำนวนรวมทั้งสิ้น 200,000 บาท

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

 1. การพิจารณาอันดับคณะกรรมการอาจเรียกผู้เข้าเกณฑ์ทั้ง 5 ผลงานมานำเสนอผลงานด้วยตนเอง ในวันประชุมพิจารณาตัดสิน หรือในวันมอบรางวัล เพื่อพิจารณาลำดับรางวัลในขั้นตอนสุดท้าย ตามความเหมาะสม ( ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของคณะกรรมการ )
 2. ผลงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการตัดสิน จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการในวันมอบรางวัลทุกผลงาน โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการออกแบบ DIP Character Design Contest 2018 จากทางคณะกรรมการฯ และได้รับสิทธิในการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการ

 1. รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประธานกรรมการ ที่ดูแลด้านลิขสิทธิ์
 2. ดร.ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์ ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจและการผลิต
 3. นายศักดา แซ่เอียว กรรมการ อุปนายก สมาคมการ์ตูนไทย
 4. นางสาวจรรยา เหตะโยธิน กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 5. นายกณพ ศุภมานพ กรรมการ หัวหน้ากลุ่ม Line สติกเกอร์ ประเทศไทย
 6. นายสันติ เลาหบูรณะกิจ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด
 7. นายคมภิญญ์ เข็มกำเนิด กรรมการ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องก้านกล้วย
 8. นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์
 9. นายปรัชญา ไพโรจน์กุลมณี กรรมการและนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อสอบถาม

 • Email : dipcharacter@gmail.com
 • Facebook Page :www.facebook.com/dipcharacter
 • Website : www.ipthailand.go.th/th

ดาวน์โหลด

แหล่งที่มา contestwar.com

, , , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu