[งานประกวด] ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว !!

ประชาสัมพันธ์

       “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๕๐,๐๐๐ บาท”

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการรณรงค์ และสร้างความตระหนัก ให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนไดมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ และร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ผ่านทางสื่อสังคม (Social Media)
 • เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ผ่านทางสื่อสังคม (Social Media)

ระยะเวลาการประกวด

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ปิดรับสมัคร วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑
 • ส่งผลงาน ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
 • ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ ๓๐ ทีมสุดทาย ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวดและมอบรางวัลในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ ชั้น ๑

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๕ – ๖
 • ใบสมัคร : [คลิ๊ก]
 • รายละเอียด : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา contestwar.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu