[งานประกวด] ประกวดออกแบบสกิน amazing RoV Design Contest หัวข้อ “RoV ท่องเที่ยวไทย”

ประชาสัมพันธ์

       “Garena ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสกิน amazing RoV Design Contest หัวข้อ RoV ท่องเที่ยวไทย ชิงเงินรางวัล และคูปองในเกม”

กติกาการประกวด

 1. ผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกใบสมัครและส่งผลงานในรูปแบบที่บริษัทกำหนดไว้อย่างถูกต้อง พร้อมเอกสารประกอบการสมัครภายที่เว็บไซต์ amazing.rov.in.th ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 (เวลา 23:59น.)
 2. เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่ายที่เห็นหน้าตรงชัดเจน โดยให้ upload ขึ้นระบบในเว็บไซต์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1
 3. การออกแบบสกินต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ “amazing RoV Design Contest” โดยสกินที่ถูกออกแบบจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง 2 ข้อ อย่างครบถ้วนดังต่อไปนี้
  • มีแรงบันดาลใจจากสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น (สามารถดูสถานที่ท่องเที่ยวที่กำหนดได้ที่ amazing.rov.in.th)
  • มีเรื่องราวที่แสดงออกหรือสื่อสารถึงความเป็นไทย โดยผู้ออกแบบจะต้องนำเสนอมุมมองให้เห็นอัตลักษณ์ความเป็นชาติไทยได้อย่างชัดเจน
 4. ผู้สมัครจะต้องเลือกออกแบบสกินของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยผลงานสกินที่ออกแบบ จะต้องแสดงให้เห็นด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง และเครื่องประดับของตัวละครอย่างชัดเจน (สามารถดูรายชื่อตัวละครที่เข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดของตัวละคร ได้ที่ amazing.rov.in.th)
 5. สกินที่ผู้เข้าร่วมออกแบบจะต้องมีความแตกต่างจากชุดดั้งเดิมของตัวละคร อาทิ สีผม เครื่องแต่งกาย หรือ อาวุธ และจะต้องออกแบบเอฟเฟคสกิลต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับตัวละครนั้น ๆ ภายใต้หัวข้อที่กำหนด
 6. ผู้สมัครจะต้องตั้งชื่อ สกิน เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังฤษ พร้อมอธิบายที่มาของแรงบันดาลใจในการออกแบบ
 7. อัพโหลดผลงานได้ที่ amazing.rov.in.th โดยสกินที่ส่งต้องอยู่ในรูปแบบของไฟล์รูป พื้นหลังสีขาว หรือ พื้นหลังที่กำหนด โดยมีสกุลเป็น jpeg ขนาดไม่เกิน 5 mb ความคมชัด 350 dpi ขนาดA4 แนวนอน (กว้าง 297 มม x ยาว 210 มม) ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ตามที่กำหนดดังนี้
  • ไฟล์ที่ 1 มุมมองของฮีโร่ จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านหน้า 2. ด้านหลัง 3. ด้านซ้าย 4. ด้านขวา
  • ไฟล์ที่ 2 ส่วนเสริมของฮีโร่ ประกอบด้วย 1. ใบหน้าตรงของฮีโร่ 2. อุปกรณ์และเครื่องประดับ 3. เอฟเฟคสกิล
  • ไฟล์ที่ 3 ภาพจัดวางฮีโร่บนพื้นหลังของสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือก
 8. ผู้ชนะอันดับที่ 1 จะต้องส่งผลงานเพิ่มเติมเป็น ไฟล์ .PSD ที่แยก Layer ระหว่าง ฉากหลัง และ ตัวละคร โดยมีความละเอียด 350 dpi, ขนาดA4 แนวนอน (กว้าง 297 มม x ยาว 210 มม) โหมดสี RGB มาให้กับบริษัทเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 9. ข้อจำกัดสิทธิ: ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงาน (1 ตัวละคร) เท่านั้น
 10. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบตัดสินผลงานทั้ง 10 ผลงาน จะต้องสามารถมาร่วมกิจกรรมการมอบรางวัลและรับรางวัลด้วยตนเองพร้อมหลักฐานแสดงตัวตน ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ภายในงาน RoV Pro League Season 2 Presented by TrueMove H ซึ่งจะจัดขึ้นที่ GMM Live House ศูนย์การค้า Central World (หากผู้ที่ผ่านเข้ารอบไม่สามารถมาเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวได้จะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้ที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปมารับรางวัลแทน)
 11. ผลงานที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ จะไม่ถูกพิจารณา และ ถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดในครั้งนี้ทันที
  • ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  • มีลักษณะไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร หรือ ลบหลู่สถาบันต่าง ๆ
  • มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย จารีต ประเพณี ศีลธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม
  • มีลักษณะที่คณะกรรมการตัดสินว่าไม่เหมาะสม
  • เป็นผลงานที่ถูกทำซ้ำ/ดัดแปลงหรือเป็นผลงานที่กำลังจะ/ถูกเผยแพร่
 12. หากคณะกรรมการตรวจพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานนั้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากเจ้าของลิขสิทธิ์และรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัดและผู้ร่วมดำเนินโครงการทุกคนจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆในการรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังกล่าว ทั้งนี้หากผลงานนั้นได้ถูกตัดสินให้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งจากการประกวด ผลการตัดสินนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะและถูกยกเลิกในทันทีและเจ้าของผลงานจะ ต้องคืนเงินรางวัลทั้งหมดให้กับบริษัทฯทันทีพร้อมทั้งรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 13. ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 รางวัล ผู้สมัครตกลงให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทมีสิทธินำไปปรับเปลี่ยนรูปแบบและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบใดก็ได้ตามที่เห็นเหมาะสม
 14. บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีส่วนร่วมกับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการออกแบบผลงาน
 15. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – วันที่ 5 ตุลาคม 2561 (เวลา 23:59น.)

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความสวยงาม (30 คะแนน)
  • ความประณีต ความสวยงาม และความสมบูรณ์ของผลงานโดยรวม (15)
  • ความเข้ากันได้ขององค์ประกอบสกิน และเอฟเฟคสกิล (10)
  • สกินมีความเหมาะสมได้สัดส่วน (5)
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (30 คะแนน)
  • ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบสกิน (20)
  • การออกแบบที่แปลกใหม่และแสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน (10)
 • ความสอดคล้องของสกินตามเนื้อหาที่กำหนด (40 คะแนน)
  • ภาพรวมของผลงานตรงตามโจทย์ที่กำหนด (20)
  • สามารถสื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวและ/หรือเอกลักษณ์ในท้องถิ่นของประเทศไทยได้ (20)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ได้รับสกินที่ถูกออกแบบ สกินที่ชนะเลิศนี้จะถูกใช้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการนำไปสร้างเป็นสกินในเกม โดยรายละเอียดของสกิน และเอฟเฟคสกิลอาจจะถูกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย คูปองในเกม จำนวน 2,500 คูปอง 7 รางวัล

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจะต้อง ชำระภาษี หัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของมูลค่าของเงินรางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • support.garena.in.th/game/Garena_RoV
 • Garena Online (Thailand) Co.,Ltd
  89 AIA Capital Center, 24th Floor, Ratchadaphisek Road,
  Dindaeng Sub-District, Dindaeng District, Bangkok,
  Thailand 10400
 • Tel (+66) 2118-9193

ส่งผลงาน : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา contestwar.com

, , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu