[งานประกวด] ประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม “TGGS STI Awards Contest 2019”

ประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม “TGGS STI Awards Contest 2019”ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ผลงานประกวด

 • เป็นโครงงานหรือผลงานของนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม โดยสามารถเป็นผลงานที่ผ่านการแข่งขันหรือเผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัย โปสเตอร์ หรือผ่านการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ โดยระบุให้ชัดเจน

ผู้เข้าประกวด

 • ต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษาในวันที่สมัคร หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 12 เดือนในวันที่สมัคร กรณีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครได้เป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน 3 คน กรณีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทสามารถสมัครได้ทีมละ 1 คน

ระยะเวลาการสมัคร

 • 3 กุมภาพันธ์ 2562 – 3 มีนาคม 2562

รูปแบบการสมัคร

 • กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มและสมัครผ่านระบบออนไลน์ พร้อมส่งรายละเอียดผลงานโดยย่อในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ บทคัดย่อ คลิปวิดีโอที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที หรือไฟล์นำเสนอในรูปแบบอื่นๆ จำกัดจำนวนไม่เกิน 8 หน้า A4

รูปแบบการประกวด

 • เจ้าของผลงานต้องเลือกนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ นำเสนอด้วย PowerPoint นำเสนอด้วยแผ่นภาพ หรือด้วยผลงานจริง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที รวมการถามตอบ การนำเสนอและเอกสารประกอบการนำเสนอต้องเป็นภาษาอังกฤษ โดยนำเสนอที่บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือทางออนไลน์

การตัดสิน

 • คะแนนจากคณะกรรมการด้านวิชาการ จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภาคอุตสาหกรรม จากผู้สนใจเข้าชมผลงานในนิทรรศการแสดงผลงานและจากการลงคะแนนออนไลน์ ผ่านทาง Facebook (โดยคะแนนออนไลน์คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นของคะแนนรวม)

รางวัลการประกวด

 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกให้รับรางวัล จะได้รับใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษามูลค่ารวม 20,000 บาท แบ่งเป็น
  • ระดับปริญญาตรี 2 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท
  • ระดับปริญญาโท 2 รางวัล ๆ ละ 4,500 บาท
  • รางวัลยอดนิยม 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท
 • อีกทั้งได้รับข้อเสนอเพื่อรับทุนการศึกษาต่อรูปแบบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ทุนการศึกษา TGGS Character ทุนการศึกษา TGGS-KMUTNB ทุนฝึกงานที่ประเทศจีน ทุนผู้ช่วยวิจัย ทุนฝึกงานร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานชั้นนำ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (โดยเงื่อนไขให้เป็นไปตามทุนแต่ละประเภท)

กำหนดการ

 • 3 กุมภาพันธ์ 2562 –3 มีนาคม 2562 รับสมัครผลงานเข้าประกวด
 • 5 มีนาคม 2562  ยืนยันการเข้าประกวดและรายละเอียดการนำเสนอผลงาน
 • 16 มีนาคม 2562 นำเสนอผลงานและประกาศรางวัล ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อสอบถาม

 • sti_contest_en@tggs.kmutnb.ac.th 
 • โทร 02-555-2000 ต่อ 291
 • www.facebook.com/tggssticontest
 • สมัครออนไลน์ : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา http://contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu