[งานประกวด] ประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ “AI Innovation JumpStart”

ประชาสัมพันธ์

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand: SWP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ “AI Innovation JumpStart” ชิงทุนสนับสนุนมูลค่ารวม 1,200,000 บาท

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้และทักษะในการสร้างต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐเพื่อใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์และสามารถเติบโตไปเป็นธุรกิจได้ในอนาคต
  • เพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และสามารถขยายผลให้สามารถใช้งานได้จริง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต

กำหนดระยะเวลา

  • 12 พฤศจิกายน 2561 – 6 มกราคม 2562 รับสมัคร ผ่านเว็บไซต์และต้องส่งข้อเสนอโครงการภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้มีสมาชิกได้ 2-6 คน และสามารถพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้

รางวัลการประกวด

  • ทุนสนับสนุนต้นแบบ ทุนละ 100,000 บาท จำนวน 12 ทุน

ติดต่อสอบถาม

  • คุณจิราวรรณ บุญโพธิ์ / เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
  • 02-583-9992 ต่อ 1442
  • jirawan@swpark.or.th
  • สมัคร : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา http://contestwar.com

, , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu