[งานประกวด] มาแข่งขันออกแบบสติ๊กเกอร์ Line ในหัวข้อ “การต่อต้านการค้ามนุษย์” กันเถอะ !!

ประชาสัมพันธ์

       “กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ ‘การต่อต้านการค้ามนุษย์’ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร”

ประเภทการประกวด

 1. ประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน
  • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา
  • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และ/หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ/หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 2. ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในแอพพลิเคชั่น LINE
  • บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2561

ติดต่อสอบถาม

 • กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 อาคาร A เลขที่ 34
  ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
 • โทรศัพท์ 02 202 9068
 • โทรสาร 02 202 9066
 • ผู้ประสานงาน นางสาวนันท์นภัส เที่ยงแท้ โทรศัพท์ 062 – 835 6164

แหล่งที่มา contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu