กรมประมง ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

กติกาการประกวด

 1. กิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ”
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้นงานเท่านั้น โดยในการส่งผลงานจะต้องส่งเป็นภาพสี ขนาด A3 จำนวน 1 ภาพ และภาพลายเส้นขาวดำ ขนาด A3 จำนวน 1 ภาพ โดยติดผลงานทั้ง 2 ภาพลงบนกระดาษแข็ง (โฟโต้บอร์ด) ขนาด 20 x 30 นิ้ว ซึ่งภาพดังกล่าวจะต้องมีความคมชัดทั้งสีและลายเส้น
  • การออกแบบไม่จำกัดเทคนิค สามารถออกแบบเป็นภาพวาด หรือออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Adobe illustrator และ Adobe photoshop หรือทั้ง 2 โปรแกรมร่วมกันได้ ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดและไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน
  • กรณีที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งแผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ชิ้นงานทั้ง 2 ภาพ (ชิ้นงานภาพสีและลายเส้นขาวดำ) ในแบบดิจิทัลไฟล์ นามสกุล .ai หรือ .psd และ .jpg รวมที่ต้องจัดส่ง จำนวน 2 ไฟล์พร้อมระบุ mode สี เป็น CMYK หรือ RGB
  • รูปแบบตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผลงาน
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมงโดยสมบูรณ์
  • รางวัลการประกวด
   • ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลกรมประมง
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเอกลักษณ์องค์ประกอบศิลป์สวยงาม สีและตัวหนังสือต้องชัดเจน สร้างสรรค์ จดจำง่ายและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของปลากัดไทย กรณีคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่มีผลงานชิ้นใดออกแบบครบตามหลักเกณฑ์การตัดสิน การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อาจจะไม่มีผู้ใดได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. กิจกรรมประกวดประกวดภาพถ่าย “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ”
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกิน 5 ภาพต่อคน
  • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพสีอัดขนาด 12 x 18 นิ้วเท่านั้น พร้อมติดผลงานลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีเทาหรือดำ พร้อมเว้นจากขอบภาพโดยรอบ 1 นิ้ว พร้อมส่งแผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถบันทึกไฟล์แบบมาตรฐาน RAW FILE หรือไฟล์ .JPEG ภาพภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ รวมทั้งห้ามมีขอบสีใดๆ หากคณะกรรมการตรวจพบ ภาพดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที
  • ภาพถ่ายปลากัดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นปลากัดสายพันธุ์ (Siamese Fighting Fish) หรือ Siamese Betta ชื่อวิทยาศาสตร์ Betta splendens สายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์พัฒนาที่พบในประเทศไทยเท่านั้น โดยปลากัดที่ปรากฏในภาพจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของปลาให้ทำการบันทึกภาพเพื่อส่งเข้าประกวดเรียบร้อยแล้ว
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมงโดยสมบูรณ์
  • เกณฑ์การตัดสินและรางวัลการประกวด จะแบ่งเป็น 2 ประเภท
   • ประเภทที่ 1 ตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
    • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • ประเภทที่ 2 รางวัล Popular Vote คิดคะแนนจากการเปิดโหวตผ่าน Facebook Fanpage: กรมประมง
    รางวัล Popular Vote จำนวน 3 รางวัล (เรียงตามลำดับคะแนน)
    • Popular Vote อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท
    • Popular Vote อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
    • Popular Vote อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
   • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท โดยได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล ในแต่ละประเภท

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 สิงหาคม 2562 ได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
  กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ กรมประมง
  เกษตรกลาง บางเขน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ประกาศผลการประกวดออกแบบ Logo และภาพถ่ายพร้อมกันในวันที่ 6 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์กรมประมง www.fisheries.go.th และ Facebook Fanpage: กรมประมง
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปจัดแสดงในงานวันสถาปนากรมประมง ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02 558 0226 ในวันและเวลาราชการ

แหล่งที่มา contestwar.com


You must be logged in to post a comment.
Menu