[งาน Workshop] Robotics Programming Workshop มาเขียนโปรแกมสร้างหุ่นยนต์กันเถอะ !!

ประชาสัมพันธ์

       “อบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์ และโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น”

บุคลากรไทย ถือเป็นผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ของชาติ องค์ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรทุกคน รู้จักคิด รู้จักวางแผนสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สังเกตได้จากปัจจุบัน ในสังคมแห่งนวัตกรรม ณ ตอนนี้ มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมาย หากบุคลากรทุกท่านได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ตรงจุด จะทำให้ประเทศมีกำลังคนดิจิทัลที่มีพื้นฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง มีศักยภาพเพียบพร้อมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงเป็นกำลังสำคัญเพื่อวางรากฐานของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง ที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต
ด้วยเหตุนี้เอง บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (NTC) เล็งเห็นว่า “การประดิษฐ์หุ่นยนต์ : Robotics” ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางการเรียนรู้ที่นำเอาความรู้หลากหลายด้านมาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), คณิตศาสตร์ (Mathematics) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) โดยผู้เข้าอบรมแต่ละท่านสามารถนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา, พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถจัดการระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ, พัฒนาการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง อันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ, เพิ่มโอกาสแสดงผลงานรวมถึงพัฒนาทักษะการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ของตนเองสู่ระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้และใช้ศักยภาพที่มีเป็นวิชาชีพติดตัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไป

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ 

 • เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของหุ่นยนต์, กลไกการเคลื่อนที่, อุปกรณ์ตรวจวัด, อุปกรณ์ขับเคลื่อนพื้นฐาน, การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยดิจิทัลเบื้องต้น รวมถึงมีประสบการณ์ในการสร้างหุ่นยนต์จากวัสดุขั้นพื้นฐาน (Arduino Robot)
 • สามารถออกแบบและเขียนคำสั่งพื้นฐานสำหรับหุ่นยนต์ โดยใช้โปรแกรมสั่งงาน (Arduino IDE)
 • ได้รับความรู้และแนวทางใหม่ๆ สามารถสร้างและเขียนโปรแกรมคำสั่งเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ในระดับที่สูงขึ้น
 • สามารถอภิปรายพร้อมสาธิตการใช้โปรแกรมต่างๆ ทดลองการใช้งานและสร้างผลงานแต่ละโปรแกรม

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
  (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ)

หัวข้อการอบรม

ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้:

 • การทำงานและการประกอบหุ่นยนต์ “Arduino Robot” ซึ่งเป็นชุดโครงหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่และการทำงานของหุ่นยนต์ในลักษณะต่างๆ ได้
 • การติดตั้งโปรแกรม “Arduino Software IDE” ซึ่งเป็นโปรแกรม Opensource เพื่อใช้ในการเขียนคำสั่งต่างๆ ในการควบคุมหุ่นยนต์
 • การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ และทดสอบการใช้งานด้วยตนเอง
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานและควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นสนาม“Infrared Sensor” หรืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบเส้นสนามโดยการสะท้อนของคลื่นแสง
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานและควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่หลบหลีกสิ่งกีดขวาง Ultrasonic Sensor” หรืออุปกรณ์วัดระยะห่างจากวัตถุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 • การควบคุมหุ่นยนต์แบบ Manual “Remote Infrared” หรืออุปกรณ์ควบคุมระยะไกลด้วยแสง
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อออกแบบหุ่นยนต์ของตนเอง และทำการแข่งขัน “Sumo Attract Robot” กับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ
 • ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านจะได้รับชุดฝึกหุ่นยนต์ Arduino Robot ท่านละ 1 ชุดเพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาทักษะการ เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมและบังคับหุ่นยนต์ของตนเองสู่ระดับที่สูงขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
  (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ)
 • ปล. รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 40 คน

สำหรับผู้ที่สนใจ

 • สมัคร : [คลิ๊ก]
 • ราคา : 18,000 บาท
 • ลงทะเบียนก่อน 10 กันยายน หรือที่นั่งละ 16,500 บาท
 • ลงทะเบียน 2 คน เหลือ 15,900 บาท
 • ของที่ได้รับเพิ่มเติม นอกจากการเข้าร่วมงาน : หนังสือ, ชุดฝึกหุ่นยนต์ Arduino Robot, ใบประกาศนียบัตร, ขนมเบรก และอาหารกลางวัน
 • หากประสงค์ให้ทาง NTC เตรียม Laptop ให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท/เครื่อง (500 บาท/วัน)

แหล่งที่มา eventpop.me

, , , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu