น้องๆ ไม่ควรพลาด !! ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “เรื่องเล่าชุมชนไทย 4.0”

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ ขอเชิญนักเรียนมัธยทศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “เรื่องเล่าชุมชนไทย 4.0” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสหกรรมอวกาศในอนาคต
 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนํากํารสร้างสื่อภูมิสารสนเทศในระดับมัธยมศึกษา
 3. เพื่อสร้ํางและพัฒนาบุคลากรให้มีควํามรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ในด้านอื่นๆ ต่อไป
 4. เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับเยําวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนการสอน
 5. เพื่อให้ได้สื่อภูมิสารสนเทศต้นแบบที่หากหลายซึ่งสามารถนำไปเผยแพร่เป็นสื่อที่ทุกโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ในห้องเรียนได้

กติกาการประกวด

 • ทีมที่เข้าแข่งขันต้องประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวนไม่เกิน 5 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาจำวนทีมละ 1 คน โดยที่ 1 โรงเรียนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ทีม
 • ทีมที่เข้าแข่งขันต้องส่งคลิปวีดีโอสื่อการเรียนการสอนไม่จำกัดสาขําวิชา ภายใต้หัวข้อ “เรื่องเล่าชุมชนไทย 4.0” ความยาวประมาณ 7 – 10 นาที พร้อมรํายละเอียดดังนี้
  • ชื่อ ผลงาน / โรงเรียน / จังหวัด / อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และ E-mail
  • ชื่อสมําชิกทีมทุกคน / หน้าที่ / ชั้นปีการศึกษา /เบอร์โทรศัพท์
  • หลักการและเหตุผลที่เลือกทำ เนื้อหาดังกล่าว

กำหนดการแข่งขัน

 • 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560 : เปิดรับสมัคร
 • 21 กรกฎาคม 2560 : ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก (ภูมิภาคละ 3 โรงเรียน)
 • 21 – 25 สิงหาคม 2560 : จัดฝึกอบรม ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศ สิรินธร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • 30 กันยายน 2560 : หมดเขตส่งสื่อภูมิสารสนเทศ รอบที่ 2
 • 20 ตุลาคม 2560 : ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 2 (จำนวน 10 โรงเรียน)
 • 17 พฤศจิกายน 2560 : การแข่งขันการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศรอบชิงชนะเลิศ

หมายเหต
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • ระดับภูมิภาค ทุนผลิตสื่อ 18 ทีมที่ผ่านรอบแรก รางวัลละ 3,000 บาท
 • ระดับประเทศ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนผลิตสื่อฯ 50,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนผลิตสื่อฯ 30,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ทุนผลิตสื่อฯ 20,000บาท
  • รางวัล GISTDA Top Vote ทุนผลิตสื่อฯ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหําชน) (บางเขน)
  196 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • โทรศัพท์ : 0-2561-4504-5 ต่อ 431, 432
 • โทรสาร : 0-2561-4503
 • contest@gistda.or.th
 • www.facebook.com/GMC.GISTDA

เอกสารต่างๆ

แหล่งที่มา contestwar

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu