ประกวดซอฟต์แวร์ TICTA Awards 2017 !!

ประชาสัมพันธ์

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เชิญนักเรียน และ นักศึกษา และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ไอซีทีทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดซอฟต์แวร์ “TICTA Awards 2017” เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขัน Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards 2017 ณ ประเทศบังกลาเทศ

ประเภทของการประกวด

 1. Application Tools & Platforms
 2. Communication
 3. Inclusion & Community
 4. e-Learning
 5. Government & Public Sector
 6. Financial Industry Application
 7. Health & Wellbeing
 8. Retail & Supply Chain Management
 9. Industry Application
 10. Media & Entertainment Technology
 11. Research & Development
 12. Security
 13. Tourism & Hospitality
 14. Sustainability & Environment Technology
 15. Start-Up
 16. School Project
 17. Tertiary Student Project

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

 • การประกวดประเภทที่ 1 – 15
  • เป็นองค์กร,หน่วยงาน หรือบุคคล ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ภายในองค์กร หรือพัฒนาไว้เพื่อจาหน่าย
  • เป็นองค์กรหรือหน่วยงานของคนไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 50%
  • order Antabuse

  • หากเป็นบุคคล ต้องเป็นสัญชาติไทย
  • เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง
  • เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง
  • เฉพาะประเภทที่ 15 เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการไม่เกินกว่า 3 ปี (นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนบริษัทฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)
 • การประกวดประเภทที่ 16 และ 17
  • เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ณ วันที่สมัคร
  • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
  • เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง
  • เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง

กฎระเบียบในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดตามใบสมัครให้ครบถ้วน และจัดส่งภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น
 2. คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่เสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
 3. ผู้เข้าประกวดแต่ละรายสามารถส่งผลงานได้รวมไม่เกิน 3 ผลงาน และไม่เกิน 2 ผลงานในหมวดเดียวกัน
 4. กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2560
 5. acquire Lasix

 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการการประกวด

lioresal reviews

 1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2560
 2. การนาเสนอผลงานระหว่างวันที่ 11 – 14 กันยายน 2560
 3. ประกาศผลการแข่งขันวันที่ 3 ตุลาคม 2560
 4. อบรมร่วมแข่งขัน APICTA Awards วันที่ 18 ตุลาคม 2560
 5. การร่วมแข่งขัน APICTA Awards ที่ประเทศบังคลาเทศ ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2560

รางวัลการประกวด

 1. โล่รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศของการประกวดแต่ละประเภท
 2. โครงการฯ จะคัดเลือกผู้ชนะเลิศและ/หรือรองชนะเลิศที่เหมาะสมเข้าร่วมแข่งขัน APICTA Awards 2017 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พัก ในการร่วมแข่งขัน APICTA Awards 2017
 3. สำหรับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดที่ไม่ได้รับการคัดเลือกร่วมแข่งขัน APICTA Awards 2017 นั้น โครงการฯ ให้สิทธิ์ในการร่วมแข่งขัน APICTA Awards 2017 ได้ โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก และการแข่งขันเอง

ติดต่อสอบถาม

 • คุณอรชุมา โทรศัพท์ 02 237 3222 ต่อ 103
 • อีเมล์ ornchuma@inhouse-agency.com
 • สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา contestwar guaranteed approval bad credit installment loans

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu