ประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ !!

ประชาสัมพันธ์

กระทรวงวัฒนธรรม เชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการ “ประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป) โดยขอสงวนสิทธ์ไม่ให้บุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมการประกวด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดต้องออกแบบตัวการ์ตูน (Mascot) 1 ชุด จำนวนทั้งหมด 4 ตัว ตามคุณธรรมทั้ง 4 ประการ ได้แก่ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” สามารถเป็นได้ทั้งคน สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งของใดก็ได้แต่ต้องมีความสวยงาม มีความเป็นไทยร่วมสมัย และสามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย
 2. ตัวการ์ตูน (Mascot) แต่ละตัวต้องมีองค์ประกอบเป็นท่าโพสต์ 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง และมีภาพเทียบขนาดของตัวการ์ตูน โดยต้องมีโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของตัวการ์ตูนหรืออุปกรณ์ประกอบอย่างน้อย 1 จุด ของกลุ่มตัวการ์ตูน
 3. ผู้เข้าประกวด 1 คนหรือเป็นทีมไม่เกิน 4 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้จานวน 1 ชุดผลงาน เท่านั้น
 4. ตัวการ์ตูนทั้ง 4 ตัว ต้องมีชื่อ ดังนี้ 1. พอเพียง 2. วินัย 3. สุจริต และ 4. จิตอาสา
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องออกแบบด้วยตนเอง ไม่มีการลอกเลียนหรือดัดแปลง จากตัวละคร ตัวการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว หากมีการตรวจพบภายหลังหรือมีผู้ทักท้วง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งขอตัดสิทธิ์การประกวดและการได้รับรางวัล
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
 7. ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงวัฒนธรรม สามารถทาซ้ำ และเผยแพร่ได้
 8. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. หากผลงานไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาให้รางวัล

ระยะเวลาในการประกวด

acquire Lasix

 • ส่งผลงานระหว่างวันที่ 4 – 31 สิงหาคม 2560
 • ตัดสินการประกวด วันที่ 11 กันยายน 2560
 • ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล วันที่ 22 กันยายน 2560

การส่งผลงาน

 • ใบสมัคร โดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ระบุชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมทั้งอธิบายแนวคิดในการออกแบบ โดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครตามท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (www.m-culture.go.th/surveillance)
 • สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • ภาพกลุ่มตัวการ์ตูน (Mascot) ทั้ง 4 ตัว และแนวคิด เป็นภาพสีพิมพ์ลงบนกระดาษ ขนาด A3 ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 1 แผ่น
 • ไฟล์ผลงานบันทึกใส่แผ่น CD DVD หรือ Flash Drive จำนวน 1 แผ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวการ์ตูน (Mascot) ไฟล์ PDF ซึ่งประกอบด้วย
   • แนวคิดในการออกแบบ
   • ข้อมูลการออกแบบ
   • ภาพร่างตัวการ์ตูน
   • ภาพตัวการ์ตูนพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยมีองค์ประกอบท่าโพสต์ 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง
  • ตัวการ์ตูน (Mascot) ไฟล์ Vector (นามสกุล .AI .MAX .OBJ) หรือไฟล์ Bitmap (นามสกุล .TIF) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI

ปล. ทั้งนี้ หากหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสิน

สถานที่ และกำหนดการส่งผลงาน

 • ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ชั้น 18 สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดยวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดตัวการ์ตูน”
 • กำหนดส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยจะถือเอาวันประทับรับเอกสารของสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นสาคัญ
 • nolvadex online

 • ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับคืนได้ที่สานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ภายใน วันพุธที่ 20 กันยายน 2560

รางวัลการประกวด

คัดเลือกจากคะแนนสูงสุด โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ เป็นผู้ตัดสินโดยแบ่งออกเป็น 6 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 70,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • cheap dopoxetine

 • โทรศัพท์ 02-4228845-48
 • โทรสาร 02-4228849
 • สายด่วนวัฒนธรรม 1765
 • www.m-culture.go.th/surveillance

ดาวน์โหลดใบสมัคร : ใบสมัคร

แหล่งที่มา contestwar

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu