ประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 “ICT Innovations for eHealth” !!

ประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 “ICT Innovations for eHealth” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 570,000 บาท

กลุ่มผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั่วไป
 • กลุ่มที่ 2 นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ในภาครัฐหรือเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี และมีเอกสารรับรอง สถานการเป็นนิสิต นักศึกษาซึ่งออกโดยสถาบันการศึกษา
 • กลุ่มที่ 4 เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้สมัครเลือกส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน และส่งชื่อผู้นำเสนอได้ไม่เกิน 3 คน
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  • ต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม
  • ต้องเป็นซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเอง ไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลมีการลอกเลียนแบบมาจากผลงานอื่น จะถือว่าผลการตัดสินนั้นเป็นโมฆะ
  • ซอฟต์แวร์ เนื้อหา หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554
  • กรณีผลงานผ่านการประกวดอื่นๆ มาแล้ว ผู้ประกวดสามารถนำผลงานนั้นเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ได้อีกแต่ต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
  • กรณีผลงานเคยได้รับรางวัลจากการประกวดอื่นๆ มาแล้ว หรือ เผยแพร่ หรือ ผ่านการติดตั้งบน Store หรือ เปิดใช้บริการเกิดผลประโยชน์ในแง่ธุรกิจแล้ว จะอนุญาตให้ร่วมประกวดได้ โดยมีเงื่อนไขคือ ขอให้ต่อยอดพัฒนา ผลงานเพิ่มเติมใหม่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้เขียนรายงานเปรียบเทียบข้อแตกต่างผลงาน ก่อนและหลัง เช่น ผ่านประกวดเวทีไหน ได้รางวัลหรือไม่ เมือไหร่ หรือ เพิ่ม feature อะไรใหม่บ้าง มีความแตกต่าง ต่อยอด หรือเพิ่มประโยชน์หรือคุณสมบัติด้านเทคนิค หรือการใช้งานอื่นๆ มาประกอบด้วย ให้คณะกรรมการทราบด้วย
  • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องลงนามบันทึกคำรับรองและข้อตกลงการส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรม ในกรณีได้รับรางวัลจากการประกวด

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. รอบการประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือกพิจารณาจากเอกสารและรอบชิงชนะเลิศนำเสนอผลงาน (ดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อกำหนดการประกวด ict-contest.moph.go.th)
 2. กระบวนการพิจารณาตัดสินผลงานการนำเสนอประกอบด้วยคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ 1 ชุด และมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่คณะกรรมการกำหนด
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นสิ้นสุด
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกเก็บเป็นความลับทางการค้า รายละเอียดด้านเทคนิค และข้อสัญญาการค้า/เทคนิค/ข้อสัญญา โดยจะเปิดเผยเฉพาะกับทีมงานกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการ ซึ่งได้ลงนามหนังสือปกปิดความลับเท่านั้น
 5. ในระหว่างการพิจารณาผลงาน ท่านอนุญาตให้ทางเราติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผลงาน ตามที่อยู่ที่ท่านให้ในใบสมัคร
 6. ท่านอนุญาตให้ กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ผลงานของท่านเพื่อเป็นวิทยาทาน โดยทางทีมงานจะทำการประชาสัมพันธ์ผลงานของท่านในเรื่องของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับความลับทางการค้า ทางเทคนิค หรือ ข้อสัญญาใดๆ ที่ท่านมีภาระผูกพันอยู่กับหน่วยงานอื่น
 7. ทีมงานกระทรวงสาธารณสุข ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผลงานของท่านเข้าประกวด ในกรณีที่ทีมงานเห็นว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เหมาะสมกับการประกวดครั้งนี้
 8. ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ แต่ไม่เข้าร่วมนำเสนอผลงานประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ถือว่าสละสิทธิ์

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม Online ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนด (ictcontest.moph.go.th)
 2. ผู้สมัครเข้าสู่ระบบเพื่อทำการส่งเอกสาร โดยในเอกสารต้องประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ตามเกณฑ์การตัดสินผลงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่ (ict-contest.moph.go.th/login)

กำหนดการประกวด

 • ลงทะเบียนสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2561 (สิ้นสุดเวลา 16.00 น.) ที่ ict-contest.moph.go.th
 • รอบคัดเลือก พิจารณาจากเอกสารวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ประกาศผลผู้เข้ารอบผ่านการคัดเลือก (ติดตามได้ที่ ictcontest.moph.go.th)
 • รอบชิงชนะเลิศ พิจารณาจากการนำเสนอผลงานบนเวทีและเอกสารประกอบวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบคัดเลือก นำเสนอผลงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา-แกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ พร้อมประกาศผลผู้ชนะ
 • พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวันที่ 20 มิถุนายน 2561 พิธีประกาศผลผู้ชนะ และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล : mhealth@moph.go.th

สมัคร : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา contestwar

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu