ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ THAIHEALTH INNO Awards !!

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “THAIHEALTH INNO Awards” หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. สร้างโอกาสให้กับเยาวชนนักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ได้สร้างสรรค์โครงงาน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถต่อยอดและสามารถนําไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง
 2. บ่มเพาะทักษะความรู้ ความสามารถของเยาวชนด้านการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง รวมถึงบ่มเพาะแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่ใส่ใจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

คุณสมบัติของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
 2. สมาชิกในทีมทุกคนต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้นๆ ณ วันที่ทำการสมัคร
 3. อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้นๆ
 4. ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณา และได้รับอนุญาตจาก สสส. เท่านั้น

โจทย์หลัก

 • นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพตอบโจทย์ความต้องการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน (เชิงพื้นที่) และ/หรือเชิงสังคม (เชิงประเด็น) และสามารถขยายผลในวงกว้าง โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่
  • ระดับมัธยมศึกษา (ม. 1 – 6)
  • ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)
 • นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง แนวคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกิดเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ในด้านกาย ใจ สังคม และปัญญา และช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – 6)
  • รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท โล่และเกียรติบัตร และนำเสนอผลงานทางรายการโทรทัศน์
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 รางวัล 30,000 บาท โล่และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 รางวัล 20,000 บาท โล่และเกียรติบัตร
 • ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)
  • รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท โล่และเกียรติบัตร และนำเสนอผลงานทางรายการโทรทัศน์
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 รางวัล 30,000 บาท โล่และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 รางวัล 20,000 บาท โล่และเกียรติบัตร

หมายเหตุ : ทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าเวิร์กช็อปตามเงื่อนไขจะได้รับประกาศนียบัตรจาก สสส.

แบบฟอร์มประกอบด้วย

 1. แบบฟอร์ม ThaiHealth Inno 001 แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
 2. แบบฟอร์ม ThaiHealth Inno 002 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ รายละเอียดดังนี้
  • ชื่อโครงงาน
  • อธิบายสถานการณ์สุขภาพที่ต้องการแก้ไข หรือเป็นปัญหา
  • ทำไมถึงสนใจที่จะแก้ปัญหานี้
  • ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมนี้
  • อธิบายแนวคิดนวัตกรรม
  • อธิบายกระบวนการ/ วิธีการทำงาน
  • ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาและการใช้ประโยชน์
  • ผลการทดลอง/ทดสอบ เบื้องต้น (ถ้ามี)
  • ภาพร่างสิ่งประดิษฐ์
  • ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
   ทั้งนี้ สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
 3. แบบฟอร์ม ThaihHealth Inno 003 เอกสารรับรองและอนุญาตให้เข้าร่วมตลอดโครงการจากผู้อำนวยการสถาบัน

การส่งผลงาน

 • ส่งแบบฟอร์มทั้ง 3 ฉบับที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเอกสารข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีมและอาจารย์ที่ปรึกษา ลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง โดยกำหนดให้เอกสารแนบทั้งหมดเป็นไฟล์สกุล .pdf มาที่ E-mail : inno@thaihealth.or.th
 • ระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2560
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : [คลิ๊ก]

ติดต่อสอบถาม

 • E-mail : inno@thaihealth.or.th

แหล่งที่มา contestwar

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu