ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 : Innovation for Crime Combating Contest 2019

ประชาสัมพันธ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 : Innovation for Crime Combating Contest 2019 (I4C-2019) ประเภทแนวคิด ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทุกระดับชั้น (จำนวนไม่เกิน 3 คนต่อผลงาน) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้กำกับดูแลในการจัดทำและส่งผลงาน

หัวข้อการประกวด

 1. ซอฟต์แวร์สำหรับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เช่น
  • การเตือนภัยประชาชนเกี่ยวกับการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต หรือทางโทรศัพท์ (แก๊งคอลเซ็นเตอร์)
  • การหาเบาะแสและติดตามธุรกรรมการเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
  • Crawler สำหรับการติดตามแกะรอยการกระทำความผิดผ่านอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์
  • การหาข้อมูลเบาะแสผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
  • การพิสูจน์ความถูกต้องหรือความเป็นจริงให้กับสารสนเทศ
  • การเชื่อมโยงสารสนเทศจากแหล่งและเวลาประมวลเป็นภาพรวม
  • การระบุตัวตนและการค้นหาสารสนเทศ
  • การเข้าถึงข้อมูล การถอดรหัส และการประมวลสารสนเทศจากอุปกรณ์
  • การเข้าถึงและการรบกวนระบบกล้องวงจรปิด
  • การระบุเครื่องมือ ตัวตน และเส้นทางการสื่อสารข้อมูล
  • การเข้าถึงเครือข่าย Wi-Fi
  • การบริหารจัดการการสอบปากคำและการวิเคราะห์ข้อมูลจากบุคคลจำนวนมาก
 2. อุปกรณ์หรือระบบสำหรับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เช่น
  • Internet of Things สำหรับการรวบรวมจัดเก็บพยานหลักฐานภาพ เสียง และระบุตำแหน่ง
  • อุปกรณ์สื่อสารประจำบุคคล (สื่อสารข้อมูล ระบุตำแหน่ง แจ้งเตือน)
  • กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติงาน (Body Camera)
  • อุปกรณ์สื่อสารประจำหน่วย (ขยายสัญญาณระยะไกล)
  • ระบบติดตามและสั่งการการปฏิบัติงานแบบเวลาจริงบนยานพาหนะ
  • กล้องสังเกตการณ์เป้าหมาย
  • ระบบสำรวจจากที่สูงด้วยเครื่องบินไร้คนขับ
  • อุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือแบบเคลื่อนที่สำหรับงานจับกุม
 3. เทคโนโลยีการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เช่น
  • การบริหารจัดการและรักษาความน่าเชื่อถือพยานหลักฐานดิจิทัล
  • การบริหารจัดการหลักฐานและวัตถุพยาน
  • การแปลภาษา
  • การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction : HCI)
 4. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ หรือการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

กำหนดการสำคัญ

 • ปิดรับผลงาน 31 มีนาคม 2562
 • ประกาศผลการคัดเลือก 30 เมษายน 2562
 • วันประกวดผลงาน 10 มิถุนายน 2562

รางวัลการประกวด

 • เงินรางวัล รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท แบ่งออกเป็น
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้ทำผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ประกาศหรือแจ้งให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทาง
  • Facebook : DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ
  • อีเมล dsi.sird@gmail.com
 • ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ผู้ทำผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษายินยอมให้ความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสาธารณชน เพื่อประโยชน์ทางราชการและทางการศึกษาวิจัย
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลที่ได้รับจากการประกวด หากปรากฎข้อเท็จจริงในภายหลังว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดการประกวด

ติดต่อสอบถาม

แหล่งที่มา contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu