ประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “คิดมันส์ ทันสื่อ.. Like Know Show Share”

ประชาสัมพันธ์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “คิดมันส์ ทันสื่อ.. Like Know Show Share” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชน ผ่านการอบรมให้ความรู้ สามารถจัดการองค์ความรู้ และการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ ที่มี ในการทำหน้าที่ผู้ผลิตสื่อที่สามารถผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้
 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เด็กและเยาวชนต่อการใช้วิจารณญาณในการเปิดรับสื่อ และมีความสามารถ ในการเลือกใช้สื่อในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมได้
 3. เพื่อเสริมสร้างแรงบันดำลใจในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่สำมำรถถ่ายทอดความรู้เรื่องเท่าทันสื่อ เพื่อถ่ายทอดให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน และส่งต่อสู่สังคม เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการรู้เท่าทันสื่อ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ที่ส่งเข้าประกวด และจะต้องได้รับการรับรองจากทางสถานศึกษา ซึ่งแต่ละทีมจะต้องมีอาจาย์ที่ปรึกษาประจาทีมเป็นผู้ดูแล
 2. รวมตัวเป็นทีม ทีมละ 3 คน โดยแต่ละสถานศึกษาสามารถส่งทีมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน โรงเรียนละ 2 ทีม
 3. สมาชิกทีมแต่ละคนจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรม การรู้เท่าทันสื่อ และกิจกรรม Workshop ผลิตสื่อสร้างสรรค์

การสมัคร

 • ทีมที่สนใจเข้าร่วมการประกวดฯ ต้องแจ้งความจานง โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้รับความยินยอมให้เข้าร่วมโครงการฯ จากทางโรงเรียนและผู้ปกครองของแต่ละทีม รวมถึงแต่ละทีมจะต้องนาเสนอแนวคิดการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ความยาว 1-3 นาที ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์.. ทันสื่อ.. เพื่อสังคม” พร้อมแนบประวัติสมาชิก ในทีม และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการทำสื่อ(ถ้ามี) ประกอบด้วย นำส่งให้กองประกวดฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยนำส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ถึง
 • กองประกวดสื่อสร้างสรรค์ “คิดมันส์ ทันสื่อ.. Like Know Show Share”
 • ที่อยู่เลขที่ 80/9 ซอยลาดพร้าว 58/1 แขวงวังทองหลาง
 • เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 • และระบุชื่อผู้ส่งและเบอร์ติดต่อแต่ละทีมให้ชัดเจน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลสำหรับสถานศึกษา และประกาศนียบัตรสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลสำหรับสถานศึกษา และประกาศนียบัตรสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลสำหรับสถานศึกษา และประกาศนียบัตรสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน
 • รางวัลชมเชย (3 รางวัล) ทุนการศึกษารางวัลละ 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลสำหรับสถานศึกษา และประกาศนียบัตรสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน

ติดต่อสอบถาม

 • คุณภูบดี สร้อยกลิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 086-388-3662
 • คุณฉัตรฑริกา ศิลวัฒนานุสานติ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-886-6284
 • www.facebook.com/THMediaFund

ใบสมัคร : ใบสมัคร

แหล่งที่มา contestwar

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu