ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19

ประชาสัมพันธ์

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และนักศึกษาปริญญาตรี ส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19(พ.ศ.2565) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ

สาขาการประกวด

 1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือแนวคิดซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่แล้ว จะต้องแจ้งให้ทราบว่าได้ต้นแบบมาจากไหน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมทางด้าน วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ผู้มีสิทธิ์สมัคร
   นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน
 2. สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คิดค้นขึ้นใหม่ทางด้านการกีฬาหรือการออกกำลังกาย ซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิตเพื่อการขยายผลต่อสังคมด้านการกีฬาหรือการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ (Sport Innovation – Exercise for Health)
  • ผู้มีสิทธิ์สมัคร
   นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

การส่งผลงาน

 • ส่งข้อเสนอโครงการฯได้ที่
  • E-mail: scisoc.thailand@gmail.com หรือ
  • สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
   คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการ  27 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0-2252-4516 ,0-2218-5245

แหล่งที่มา http://contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu