ประกวดออกแบบมาสคอตกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน “DLPW Mascot Contest”

ประชาสัมพันธ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต (mascot) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน “DLPW Mascot Contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. บุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 2. สามารถส่งผลงานได้ทั้งรายบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่ง

รายละเอียดและเกณฑ์การพิจารณา

 1. ผลงานที่นำเสนอจะต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อความหมายที่ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ทั้งในด้านของการรับรู้และง่ายต่อการจดจำของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป
 2. มาสคอตที่ออกแบบมี ๑ แบบ โดยผู้ประกวดต้องอธิบายรายละเอียด แนวคิด และความหมายประกอบให้ชัดเจน
 3. ผลงานที่นำเสนอต้องสามารถนำไปผลิตเพื่อการสวมใส่ได้จริงในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้
 4. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสามารถทำการปรับปรุงแก้ไขผลงานได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบในการใช้งาน นอกจากนี้สิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลงานให้เป็นสิทธิ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ประกวดสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองโดยไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ถ้าพบว่ามีการคัดลอกหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ผู้ประกวดจะต้องรับผิดชอบผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้น และจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและรางวัล
 6. ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพ โดยสามารถออกแบบเป็นจากระบบดิจิทัลหรือภาพลายเส้นวาดมือ ลงสี ที่แสดงให้เห็นภาพทั้งมุมมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังของมาสคอต
  • กรณีภาพระบบดิจิทัลให้ส่งเป็นไฟล์ภาพที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ dpi  โดยส่งเป็นสกุลไฟล์ .JPEG หรือ .PNG ในขนาด A4
  • กรณีภาพลายเส้นวาดมือ ให้แสกนส่งเป็นไฟล์ภาพสกุลไฟล์ .JPEG หรือ .PDF  ในขนาด A4
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

 • ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
 • การสื่อความหมาย 30 คะแนน
 • คุณภาพของผลงาน 20 คะแนน
 • ความเหมาะสมใช้งานได้จริง 20 คะแนน

ส่งผลงาน

 1. ส่งผลงานออกแบบพร้อมแนบใบสมัครไปที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  • E-mail address : asdg@labour.mail.go.th หรือ
  • ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
 2. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562
 3. กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์เป็นหลัก

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประกาศผล

ประกาศผลการประกวดในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทาง

 • www.labour.go.th
 • asdg.labour.go.th
 • facebook กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ติดต่อสอบถาม (วันและเวลาราชการ)

 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทรศัพท์ 0-2245-6380
 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0-2245-9133
 • รายละเอียด : [คลิก]
 • ใบสมัคร : [คลิก]

แหล่งที่มา http://contestwar.com

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu