ประกวดแผนธุรกิจ “THAILAND DIGITAL PROJECT COMPETITION”

ประชาสัมพันธ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ เชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ “THAILAND DIGITAL PROJECT COMPETITION” ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และของรางวัล

วัตถุประสงค์

purchase Lasix

 1. เพื่อเปิดโอกาสทางอาชีพในยุคดิจิทัลแก่ผู้ที่เข้าร่วม ได้จุดประกายและพัฒนาความคิดและต่อยอดผลงานให้เป็นอาชีพในอนาคต
 2. เพื่อเริ่มต้นเรียนรู้และสามารถนาเครื่องมือดิจิทัลมาสร้างสรรค์แผนธุรกิจเพื่ออนาคต เสริมสร้างประสบการณ์และขยายโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ
 3. พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานเอกชน และกลุ่มเยาวชน
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และให้กาลังใจแก่นักพัฒนาผลงาน ในอันที่จะแสดงความรู้ความสามารถต่อสาธารณชน
 5. เพื่อให้ความรู้ ทักษะ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นแก่ผู้ที่เข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

ระยะเวลาการรับสมัครและการจัดงาน

 1. นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับปวช. สามารถทาการรวมกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน เพื่อสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสามารถส่งใบสมัคร และส่งคลิปแรงบันดาลใจของข้าพเจ้า “หัวข้อ การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล” ในรูปแบบของ File เพื่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลุ่มที่ผ่านเข้ารอบ โดยจะประกาศผลในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
 3. กลุ่มที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการในโครงการ THAILAND DIGITAL PROJECT COMPETITION แล้ว จะได้เข้าร่วมอบรม Online จากนั้นทางกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะกาหนดโจทย์ของผลิตภัณฑ์ให้ผู้เข้าร่วมเขียนแผนธุรกิจขึ้นหลังจากนั้น 1-2 เดือน ให้นาเสนอแผนธุรกิจให้กรรมการคัดเลือกว่าผ่านหรือไม่
 4. กรรมการจะคัดเลือกกลุ่มที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 10-20 กลุ่มให้ผู้บริหารในกลุ่มเลือก แผน อาจ กาหนดเป็น ABC grade ถ่ายทอดสด ผ่านสถานี RSU Wisdom TV

buy dopoxetine รางวัลและรายละเอียด

 • เพื่อชิงเงินรางวัล โล่เกียรติยศ ทุนการศึกษา ทุนทาธุรกิจการให้รางวัลการประกวดจะแบ่งออก ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และของรางวัล ทุนการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จานวน 2 ทุน (ทุน 100% และทุน 50%) *ไม่สามารถให้ผู้อื่นรับทุนแทนได้*
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และของรางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และของรางวัล และรางวัลอื่นๆ สาหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน
  • buy nolvadex

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จากโครงการ THAILAND DIGITAL PROJECT COMPETITION

ติดต่อสอบถาม

 • 02-997-2222 ต่อ 3202 , 1008 นายกฤษณะ เลิศเกษตรวิทยา และ นางสาวสุดารัตน์ บารุงเขตต์

แหล่งที่มา contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu