งานประกวดโครงการ “AI Innovation JumpStart” ปี3

ประชาสัมพันธ์

งานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ และนักพัฒนาเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ “AI Innovation JumpStart” ปี3 ชิงทุนสนับสนุนต้นแบบนวัตกรรมมูลค่ารวม 2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนานักพัฒนาเทคโนโลยี หรือ นวัตกรให้รองรับความต้องการด้านบุคคลากรตามนโยบาย EECi ที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์ซึ่งเป็น New S-Curve ของประเทศ
 • เพื่อมุ่งหวังให้นักพัฒนาเทคโนโลยี หรือ นวัตกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี ARI ยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต
 • เพื่อพัฒนานักพัฒนาเทคโนโลยี หรือ นวัตกรให้มีทักษะในการสร้างนวัตกรรม ARI ต้นแบบเพื่อใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์และสามารถเติบโตไปเป็นวิสาหกิจใหม่ได้ในอนาคต
 • เพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยี ARI ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และสามารถขยายผลให้สามารถใช้งานได้จริงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต

AI FOCUSING AREA อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 • Smart Agriculture นวัตกรรม ARI เพื่อการเกษตร เช่น Precision Farming, Smart Farming, Agriculture Drone & Robot, Data Science for Agriculture, ฯลฯ
 • Smart Manufacturing นวัตกรรม ARI เพื่อการผลิตและ Logistics เช่น Industry 4.0, Warehouse management, Robotics, Smart Transportation, ฯลฯ
 • Smart Livingนวัตกรรม ARI เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เช่น เพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วย การแพทย์ การเดินทาง การท่องเที่ยว สุขภาพ ฯลฯ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 • ผู้สมัครควรมีจำนวนสมาชิกในทีมพัฒนาผลงาน จำนวน 2- 4 คนต่อทีม โดยสมาชิกในทีมต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยี ARI ได้ และมี DATA พร้อม
 • มีผู้ซื้อ ผู้ใช้งาน หรือลูกค้าที่รอจะนำนวัตกรรมไปใช้งานจริงเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์ ที่ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทในปีแรก (มูลค่าจากรายได้หรือการลงทุนหรือการลดต้นทุน)
 • ผู้สมัครสามารถพัฒนาผลงานเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และสามารถเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชนได้
 • ผู้สมัครมีความรับผิดชอบ ความตั้งใจ และมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมโครงการ สามารถพัฒนาผลงาน และนำเสนอผลงานตามเงื่อนไข กติกา และระยะเวลาที่กำหนดได้

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 21 ธันวาคม 2563

รางวัลกราประกวด

ทุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม จำนวน 20 ทุนทุนละ 100,000 บาท

 • ส่วนกลางและ EEC จำนวน 10 ทุน
 • ภาคเหนือ จำนวน 5 ทุน และ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 ทุน

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/SWPJUMPSTART

แหล่งที่มา contestwar.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu