“เท่อย่างไทยโดยไฟ-ฟ้าทีทีบี” ชิงถ้วยพระราชทาน และทุนการศึกษา น้อง ๆ ไม่ควรพลาด

ประชาสัมพันธ์

โครงการไฟฟ้าโดยทีทีบีเดินหน้าสืบสานรักษาวัฒนธรรมไทยผ่านโครงการเท่อย่างไทยโดยไฟฟ้าทีทีบีส่งเสริมเยาวชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพร้อมส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืนเปิดเวทีจัดประกวด 3 กิจกรรมได้แก่การประกวดมารยาทไทยปลูกฝังมารยาทแบบไทยประกวดอ่านฟังเสียงเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาเพิ่มกิจกรรมใหม่เชื่อมสู่คนรุ่นใหม่  “ประกวดวาดภาพดิจิทัลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา    สยามบรมราชกุมารี   พร้อมรางวัลทุนการศึกษาโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 11 สิงหาคม 2565 ผ่านwww.เท่อย่างไทย.com 

โครงการ “เท่อย่างไทยโดยไฟ-ฟ้าทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจำพุทธศักราช 2565  มุ่งมั่นส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักและรู้คุณค่าในเอกลักษณ์อันดีงามของไทย โดยแยกประเภทการประกวด ดังนี้

 1. การประกวดมารยาทไทย เพื่อเป็นการส่งต่อคุณค่าของมารยาทไทยที่ถูกต้องสวยงามตามประเพณีไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติโดยส่งเสริมการปลูกฝังให้เยาวชนได้ศึกษา และทำการฝึกฝนการมีมารยาทแบบไทยที่ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ แบ่งการประกวดเป็น 4 ระดับ ได้แก่
  • ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1 – ป.3
  • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 – ป.6
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • นอกจากนี้โครงการฯ ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ระดับประถมศึกษา ป.1 -ป.6 ได้เข้าร่วมประกวด
 2. การประกวดอ่านฟังเสียง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติโดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ประกวดเป็น 2 ระดับ คือ 
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทชาย และประเภทหญิง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและสามารถอ่านอักษรเบลล์เพื่อการสื่อสารได้
  • ระดับประถมศึกษา ป.1 -ป.6 เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 
 3. การประกวดวาดภาพดิจิทัล เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบและวิธีการใหม่ที่ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน  โดยเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือโปรแกรมต่าง ๆ แบ่งระดับผู้เข้าประกวดเป็น 2 ระดับ คือ 
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ครู และอาจารย์ สามารถส่งน้องๆ เยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา  โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้  ถึง วันที่ 11 สิงหาคม 2565  คลิกดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.เท่อย่างไทย.com  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสายด่วนโทร 062 070 0088, 062 070 0099

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu