Basic Software Testing งานอบรมเกี่ยวกับการทดสอบระบบงาน !!

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรนี้จะช่วยวางพื้นฐานให้คุณเข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของการทดสอบระบบงานทั่วไปรวมถึงขั้นตอนต่างๆ   ทั้งการวางแผน   การจัดทำกรณีทดสอบ   การเตรียมข้อมูลและอุปกรณ์ระบบต่างๆ   รวมถึงแนวทางในการทำการทดสอบเทคนิคการวิเคราะห์ผลและการจัดทำรายงาน   โดยจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่ได้จากการทำงาน ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไป

ระยะเวลา

 • 13 – 14 มีนาคม 2018
 • 9:00 – 17:00 น.

ค่าสมัคร

 • 11,900 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ลงทะเบียน 3 ท่านจ่ายเพียง 2 (23,800 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • (รวมค่าธรรมเนียมหลักสูตร + ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน)

Instructor : คุณจิรภา วรรณสุข

 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานและซอฟต์แวร์
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ

ตารางการอบรม

 • 13 – 14 มีนาคม 2561
 • 12 – 13 มิถุนายน 2561
 • 11 – 12 กันยายน 2561
 • 17 – 18 ธันวาคม 2561

สถานที่จัดงาน

 • อาคาร Skulthai Surawong Tower (ใกล้ MRT สามย่านประตู 1)

คำอธิบายเกี่ยวกับการอบรม

 • การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบงาน ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ภายในองค์กรหรือเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าก็ตามจำเป็นที่จะต้องได้รับการทดสอบและควบคุมคุณภาพ โดยจะต้องมีการกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการทดสอบอย่างเหมาะสม รวมถึงต้องมีการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานส่งมอบนั้นมีคุณภาพสูงสุด
 • อย่างไรก็ตามหลายองค์กรกลับกำหนดให้กระบวนการทดสอบนี้เป็นวาระสุดท้ายของแผนงาน ทำให้กว่าที่จะตรวจพบจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาด ก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขมากอย่างไม่น่าเชื่อ  จนทำให้การส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่ากำหนดไป
 • ทั้งนี้หากอ้างอิงตาม CMMI Framework แล้ว จำเป็นจะต้องมีการนำกระบวนการทดสอบเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ซึ่งเรียกว่า Verification และ Validation Process Area เพื่อช่วยให้สามารถมั่นใจได้ว่างานส่งมอบนั้นและเสร็จสมบูรณ์ทันกำหนดและมีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า
 • หลักสูตรนี้จะช่วยวางพื้นฐานให้คุณเข้าใจถึแนวคิดและความสำคัญของการทดสอบระบบงานทั่วไป  รวมถึงขั้นตอนต่างๆ  ทั้งการวางแผน  การจัดทำกรณีทดสอบ  การเตรียมข้อมูลและอุปกรณ์ระบบต่างๆ  รวมถึงแนวทางในการทำการทดสอบ  เทคนิคการวิเคราะห์ผลและการจัดทำรายงาน   โดยจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่ได้จากการทำงาน   ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไป

ใครควรเข้าร่วม

 • ผู้ทดสอบระบบ / ผู้วิเคราะห์ระบบ / ผู้บริหารโครงการ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจและทราบถึงวิธีการเตรียมความพร้อม และขั้นตอนต่างๆ ในการทดสอบระบบงาน
 • สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผน การเตรียมกรณีทดสอบ การเตรียมข้อมูล การทดสอบ การวิเคราะห์ผล และการจัดทำรายงาน
 • เข้าใจพื้นฐานในการทำงานทดสอบระบบเบื้องต้น และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การจัดการ และการวิเคราะห์ทดสอบในระดับสูงต่อไป

เนื้อหา

 • แนะนำพื้นฐานและทฤษฎีในการทดสอบระบบที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป
 • กระบวนการทดสอบระบบงาน
 • การฝึกปฏิบัติในการทดสอบระบบงาน
 • การอ่านเอกสารระบบงาน
  • การประเมินเวลาที่ใช้ในการทดสอบระบบงาน
  • การเขียนแผนการทดสอบระบบ
  • การเขียนกรณีทดสอบ
  • การสร้างข้อมูลทดสอบ
  • การทดสอบระบบงาน
  • การรายงานผลการทดสอบ
  • การวิเคราะห์ผลการทดสอบเบื้องต้น

สมัคร : คลิ๊ก

แหล่งที่มา techstarthailand.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu