[งานประกวด] เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 49 ประพุทธศักราช 2564 เปิดรับสมัครแล้ว

ประชาสัมพันธ์

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 49 ประพุทธศักราช 2564 เปิดรับสมัครแล้ว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมุ่งมั่นส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักและรู้คุณค่าในเอกลักษณ์อันดีงามของไทย เปิดเวทีจัดประกวด 3 กิจกรรม ได้แก่ “การประกวดมารยาทไทย” ปลูกฝังมารยาทแบบไทย “ประกวดอ่านฟังเสียง” เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษา เพิ่มกิจกรรมใหม่เชื่อมสู่คนรุ่นใหม่ “ประกวดวาดภาพดิจิทัล”

ประเภทการประกวดทั้งหมด

  1. การประกวดมารยาทไทย เป็นการประกวดในระดับประถมศึกษา  โดยในครั้งนี้ได้มีการจัดทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการที่ถูกต้องของมารยาทไทยในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งการไหว้ การยืนเดินนั่ง และการรับ-ส่งสิ่งของ ผ่าน www.เท่อย่างไทย.com เพื่อเป็นการส่งต่อคุณค่าของมารยาทไทยที่ถูกต้องสวยงามตามประเพณีไทยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการประกวดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เข้าร่วมประกวดด้วย
  2. การประกวดอ่านฟังเสียง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติโดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เป็นการประกวดในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทชาย และประเภทหญิง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและสามารถอ่านอักษรเบลล์เพื่อการสื่อสารได้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 
  3. การประกวดวาดภาพดิจิทัล เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบและวิธีการใหม่ที่ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน  โดยเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือโปรแกรมต่าง ๆ แบ่งระดับผู้เข้าประกวดเป็น 2 ระดับ คือ 1.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กำหนดการ

  • เปิดรับสมัครแล้ววันนี้-วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 062-070-0088, 062-070-0099

สมัคร : www.เท่อย่างไทย.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu