[ประกวด] ออกแบบสื่อ Info Graphic แบบเคลื่อนไหว หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย”

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 -18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดออกแบบสื่อ Info Graphic แบบเคลื่อนไหว หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ประเภทการประกวด

 • ประกวดออกแบบ Info graphic แบบเคลื่อนไหว

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี (กลุ่มละไม่เกิน 2 คน) สมัครผ่านสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานราชการ

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน โดยต้องเห็นรูปถ่ายชัดเจนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดอย่างครบถ้วนและชัดเจน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moj.go.th/home-onca ส่งตัวอย่างผลงานเพื่อพิจารณาเข้าสู่การฝึกอบรม ในรูปแบบไฟล์ MP.4 ลงในแผ่นซีดี ความละเอียด 1080p โดยระบุชื่อทีมและโรงเรียน หรือชื่อหน่วย งานราชการ

กำหนดส่งใบสมัคร

 1. ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2563
 2. ส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ใส่ซองปิดผนึก (จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ) จ่าหน้าซองถึง
  สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9
  ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

รางวัลการประกวด

โล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และทุนการศึกษารวม 60,000 บาท

 1. รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
 4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
 • โทร. 0-2141-4994 – 5 (ในวันและเวลาราชการ)ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
 • ใบสมัคร : [คลิก]

แหล่งที่มา contestwar.com/

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu