[งานประกวด] e-initiative HACKATHON CHANGE ROLE CHANGE FORM MAKE IT EASY

ประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

 1. เผยแพร่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสะท้อนปัญหา อุปสรรคในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน
 2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถยืนยันตัวบุคคล และตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้แนวคิดในการออกแบบ Platform การเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์

รางวัลการแข่งขัน (ในแต่ละภูมิภาคที่จัดการแข่งขัน)

 • ทีมชนะเลิศ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 7,000 บาท
 • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 5,000 บาท
 • ทีมชนะเลิศในแต่ละภูมิภาค จะได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงาน เพื่อรับโล่รางวัลกับประธานรัฐสภา ณ กรุงเทพมหานคร

หัวข้อในการแข่งขัน e-Initiative HACKATHON

เพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์ออกแบบ Platform ด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ภายใน 17 ชั่วโมง ภายใต้หัวข้อ “Change role, Change form, Make it easy with e-Initiative ปรับบทบาท เปลี่ยนรูปแบบ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย e-Initiative” โดยมีโจทย์ คือ

 1. เราจะทำอย่างไรให้การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 2. เราจะทำอย่างไรให้มีเครื่องมือในการยืนยันตัวบุคคล และตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วถูกต้อง และลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความสามารถในการยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของประชาชนได้ 30 คะแนน
 • สามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ 30 คะแนน
 • รูปแบบความสวยงาม การใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อนสำหรับประชาชน (User Interface) 20 คะแนน
 • การบริหารเวลา การนำเสนอผลงาน (Demo/Prototype) ต่อคณะกรรมการ 20 คะแนน

ผลคะแนนรวม 100 คะแนน

กำหนดการ

ภาครับสมัครวันประกาศรายชื่อวันแข่งขัน
ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ – 14 ก.ค. 63วันที่ 15 ก.ค. 63
วันที่ 18-19 ก.ค. 63
ณ โรงแรม ลีการ์เดนท์ จังหวัดสงขลา
ภาคเหนือตั้งแต่วันนี้ – 13 ก.ค. 63วันที่ 14 ก.ค. 63
วันที่ 1 – 2 ส.ค. 63
ณ โรงแรม ฟูรามา
จังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันนี้ – 5 ส.ค. 63วันที่ 6 ส.ค. 63วันที่ 22 – 23 ส.ค. 63
ณ โรงแรม อวานี จังหวัดขอนแก่น
ภาคกลางตั้งแต่วันนี้ – 20 ส.ค. 63วันที่ 21 ส.ค. 63
วันที่ 8 – 9 ก.ย. 63
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล
ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ตารางกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้เข้าร่วมการรับฟัง 2. ผู้เข้าแข่งขัน
กิจกรรมวันที่ 1รายละเอียด
08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.การบรรยาย ในหัวข้อ “การเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐยุคใหม่”
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.การเสวนาในหัวข้อ “สภาพปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนและความคาดหวังในอนาคต”
16.00 – 16.30 น.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวขอบคุณผู้เข้ารับฟัง
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าแข่งขัน
จำนวน 10 ทีม
18.00 – 19.00 น.รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น.ชี้แจงรายละเอียด กติกา โจทย์ แนะนำ Coach (Demo/Prototype)
1st Sprint (ช่วงที่ 1) : Hacking (Hacker แต่ละทีมเริ่มทำงาน
: Coach ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับ
21.00 น. เป็นต้นไปHacker เข้าพักตามห้องที่จัดไว้ให้
กิจกรรมวันที่ 2รายละเอียด
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าแข่งขัน
จำนวน 10 ทีม
08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.2nd Sprint (ช่วงที่ 2) : Hacking (Hacker แต่ละทีมเริ่มทำงาน)
: Coach ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับ
ทั้งนี้ ช่วงเวลาดังกล่าวผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องเตรียมนำเสนอผลงาน
12.00 น.ปิดการ hacking (Deadline) ส่งไฟล์ผลงานให้คณะกรรมการ
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.นำเสนอผลงาน ในรูปแบบ Demo/Prototype ต่อคณะกรรมการ ทีมละ 10 นาที
16.00 – 16.30 น.ตัดสินการแข่งขัน และประกาศผลการ
แข่งขันพร้อมมอบรางวัล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • โทรศัพท์ 09 3303 0509
 • สมัครบรรยายและแข่งขัน : [คลิก]
,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu