[งานประกวด] ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE STICKER) ครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE STICKER) ครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีสื่อสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบันฯ
 2. เพิ่มโอกาสในการเป็นที่รู้จักของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผ่านทางสติกเกอร์ไลน์
 3. เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านสัญลักษณ์สติกเกอร์ไลน์ และเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 1. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และประชาชนทั่วไป
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ส่งได้มากกว่า 1 ชุดผลงาน : 1 ชุดผลงานประกอบด้วย ชิ้นงานสติกเกอร์ไลน์ 24 ตัว

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งประกวด

 1. กรอกรายละเอียดใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ส่งพร้อมกับผลงาน
 2. ผลงานต้องระบุชื่อชุดภาพวาดเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 40 ตัวอักษร และระบุแนวคิดและจุดเด่นของสติกเกอร์ไลน์ เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 160 คำลงในใบสมัคร
 3. การส่งผลงานสติกเกอร์ไลน์ให้แนบไฟล์ดิจิทัลของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ดังนี้:
  • ส่งผลงานสติกเกอร์ไลน์ทั้ง 24 ตัว ลงบนไฟล์ PDF 1 หน้ากระดาษ  A4 ภาพสีบนพื้นสีขาว   (1 ชุดผลงานต่อ 1 กระดาษ A4) พร้อมลงนามรับรอง
  • ส่งผลงานภาพวาดสติกเกอร์ไลน์แต่ละตัว
   • กรณีผลงานเป็นภาพนิ่ง ให้บันทึกในรูปแบบไฟล์ PNG ความละเอียดอย่างน้อย 72 dpi โหมดสี RGB ขนาดภาพกว้าง 370 พิกเซล สูง 270 พิกเซล ต่อเฟรม และเว้นระยะขอบประมาณ 10 พิกเซล (ขนาดสูงสุดของแต่ละไฟล์ไม่เกิน 2 MB) พื้นหลังของรูปโปร่งใส
   • กรณีผลงานเป็นภาพเคลื่อนไหวให้บันทึกในรูปแบบไฟล์ APNG โหมดสี RGB ขนาดภาพกว้าง 370 พิกเซล สูง 270 พิกเซล ต่อเฟรม พื้นหลังของรูปโปร่งใส
  • ไฟล์รูปสติกเกอร์แต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 300 K บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) รวบรวมผลงานส่งประกวดทั้งหมดใน 1 CD ต่อ 1 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 4. เงื่อนไขของผลงานที่ส่งประกวด
  • สติกเกอร์ไลน์ในชุดอย่างน้อย 4 ตัว ต้องสื่อถึงความเป็นสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
  • ผลงานต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
  • ผลงานต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยส่งเป็น creator สติกเกอร์ไลน์ในระบบ creator.line.me มาแล้ว
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์ทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จะไม่พิจารณาให้รางวัล และข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ

กำหนดส่งผลงานประกวดสติกเกอร์ไลน์ (LINE STICKER)

 1. วันสุดท้ายของการรับผลงาน วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563
 2. ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ งานสื่อสารองค์กร ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลหรืออีเมล์ prwww@mahidol.ac.th, ipsrmahidol.pr@gmail.com  หรือส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ที่ งานสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 (จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก โดยวันที่ดังกล่าวต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับผลงาน)
 3. ประกาศผลการประกวดสติกเกอร์ไลน์ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์สถาบันฯ www.ipsr.mahidol.ac.th และ www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 2. ทุกผลงานที่เข้าร่วมประกวด จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

หมายเหตุ

 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จะเชิญผู้ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ/ กรรมการกิจกรรม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม หรือที่ประชุมอื่นตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันฯ มีสิทธิในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริง หรือผลงานอื่น ๆ ต่อไป

ติดต่อสอบถาม

แหล่งที่มา contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu