[งานประกวด] ประกวดออกแบบ LOGO ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ปี 2563

ประชาสัมพันธ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ปี 2563 ชิงรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
 2. เพื่อสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของทั้งคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณสมบัติและเงื่อนไขการประกวด

 1. ผู้มีสิทธิ์ส่งประกวดเป็นนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั่วไป
 2. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองไม่นาส่วนใดส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่มีลิขสิทธ์อยู่แล้วมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบของตนเอง
 3. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานการออกแบบได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้นงาน
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นการจัดทำหรือผลิตขึ้นใหม่ไม่เคยนำเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 5. ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์ของผู้อื่น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัล หากพบภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจะตัดสิทธิ์การได้รางวัลของผลงานชิ้นนั้นๆ โดยที่เจ้าของผลงานไม่สามารถฟ้องร้องได้ในทุกกรณี
 7. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีสิทธิ์ในการปรับปรุงแบบผลงานที่ได้รับรางวัลให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
 8. ผลงานทุกขึ้นที่ส่งเข้าประกวด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีสิทธ์ที่จะนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้
 9. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆ ได้

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 • ประกาศผลการประกวดอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.trang.psu.ac.th

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • งานประชาสัมพันธ์หรืองานสารบรรณ อาคารสานักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
  เลขที่ 102 หมู่ 6 ตาบลควนปริง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
 • โทรศัพท์ 0-7520-1712
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร : [คลิก]

แหล่งที่มา http://contestwar.com/

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu