[งานประกวด] ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ “Logo Hatyai Learning City”

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ “Logo Hatyai Learning City” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 14,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อคัดเลือกตราสัญลักษณ์ (logo) ของ “เทศบาลนครหาดใหญ่ เมืองแห่งการเรียนรู้” (Logo Hatyai Learning City) ที่มีความสวยงาม ทันสมัย บ่งบอกถึงความเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” เพื่อนำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์โครงการ รวมถึงนำไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ไม่จำกัดอายุ เพศ วัย และการศึกษาของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และเทศบาลนครหาดใหญ่ สามารถใช้สิทธิในการปรับแก้ ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้ตามที่เห็นสมควร
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น ไม่เป็นการดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์อื่นใด และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน โดยผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับรองผลงานของตนเอง จึงจะถือเป็นผลงานที่สมบูรณ์ ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 5. หากมีการตรวจสอบและพบว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น เป็นการดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์อื่นใด และเคยส่งผลงานเข้าประกวดที่ใดมาก่อน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่และเทศบาลนครหาดใหญ่ จะไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้น รวมถึงในกรณีที่ผลงานได้รับรางวัลและตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าผลการพิจารณาเป็นโมฆะ และริบรางวัลที่ได้รับคืนทั้งหมด
 6. ขอสงวนสิทธิ์การส่ง โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และบุคลากรของเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้

ข้อกำหนดแนวคิดและรายละเอียดของผลงาน

 1. ภาพตราสัญลักษณ์จะต้องสื่อความหมายของ “เทศบาลนครหาดใหญ่ เมืองแห่งการเรียนรู้”ได้อย่างชัดเจน โดยให้สอดคล้องกับประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม หรือเอกลักษณ์ของเทศบาลนครหาดใหญ่ และเชื่อมโยงแนวคิดของ UNESCO Learning City Network (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://uil.unesco.org) และอธิบายแนวคิด ความหมายของแบบ รูปร่าง สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
 2. ผลงานต้องเป็นภาพสีและขาวดำ (ทั้งสองแบบ) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 x 6 นิ้ว พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบตามแนบท้ายประกาศ ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล AI PSD (CS) และ PDF JPG PNG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ Code สีโหมด CMYK

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดกรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัครออนไลน์ พร้อมกับผลงานและเอกสารคำอธิบายประกอบ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครหรือส่งข้อมูลพร้อมผลงานออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/e6hoBKDbYP3cAYh27
 2. หมดเขตการส่งผลงาน : 15 กรกฎาคม 2563
 3. ประกาศผล : 30 กรกฎาคม 2563 ผ่านทาง https://th-th.facebook.com/Hatyaifans

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เป็นเงินรางวัล ละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • ผศ.เธียรชัย พันธ์คง : thienchai@hu.ac.th
 • โทรศัพท์ 095-0317775

แหล่งที่มา contestwar.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu