[งานประกวด] ประกวดออกแบบโลโก้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท !!

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 12 ปี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชิงเงินรงวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปและนักศึกษา มีโอกาสได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 12 ปี สนช.
 2. เพื่อดำเนินการคัดเลือกและนำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Logo) ที่ชนะเลิศการประกวดไปเป็นตราสัญลักษณ์ของ สนช. ในช่วงวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ 12 ปี สนช.
 3. เพื่อสร้างการจดจำให้สังคมรับรู้ถึงการครบรอบ 12 ปี สนช.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

 1. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลง แบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของผู้อื่นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของ บุคคลภายนอกปรากฏ อยู่ในชิ้นงานโดย ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตลอดจนไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 2. ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีลักษณะ ละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบ ของผู้ส่งผลงาน
 3. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่ประกวด มีความชัดเจน มีเอกลักษณ์ มีความหมาย เป็นสื่อกลาง ที่ทันสมัยมีความน่าเชื่อถือ เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เข้าใจและจดจำง่าย โดยการออกแบบไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร
 4. สามารถนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ถ้วยรางวัล สื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 5. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร จะเป็นผู้คัดเลือก และตัดสินผลงานที่สมควรได้รับรางวัล ซึ่งดำเนินงานโดยคณะกรรมการพิจารณารางวัล ที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากพบหลักฐานในภายหลังว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการ จะพิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัล ที่รับไปแล้วทั้งหมด
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือปรับปรุงผลงานต่อเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้
 7. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

การส่งผลงาน

 1. ใบสมัคร และแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ไม่เกิน 5 บรรทัด)
 2. ผลงานภาพสีและขาว-ดำ เป็นไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล .AI หรือในรูปแบบนามสกุลอื่นๆ และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4
 3. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง Email: nia12logo@gmail.com เท่านั้น
 4. สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 17 สิงหาคม 2563

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึก
 2. ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ
 3. ความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

แหล่งที่มา contestwar.com

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu