[งานประกวด] Path2Heath ประกาศกิจกรรม “Lovecare Creative Contest” ประกวดออกแบบกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

Path2Heath ประกาศกิจกรรม “Lovecare Creative Contest” โดยตัวกิจกรรมถูกจัดขึ้นเป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ โครงการขับเคลื่อน พรบ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในสถานศึกษาและปลูกฝังค่านิยมการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นตอนต้น และ โครงการเลิฟแคร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้ครับ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ โครงการขับเคลื่อนพรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในสถานศึกษาและปลูกฝังค่านิยมการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นตอนต้น และ โครงการเลิฟแคร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ขอเชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท และโอกาสในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยชิ้นงานที่ออกแบบ สามารถออกแบบได้ทั้งภาพวาด(Drawing) หรือวาดและออกแบบในโปรแกรม illustrator หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ ที่สามารถบันทึกเป็นไฟล์งาน สกุลไฟล์ .ai ได้ โดยชิ้นงานมีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ซึ่งลวดลายที่ออกแบบ สามารถอยู่บนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของวัยรุ่น ดังต่อไปนี้

 1. บรรจุภัณฑ์ถุงยางอนามัย
 2. หน้ากากผ้า
 3. เสื้อ T-Shirt
 4. ถุงผ้าพกพา (ผ้าร่ม)
 5. ขวดแอลกอฮอล์แบบพกพา
 6. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะผลิตในอนาคต

ธีมที่ใช้การออกแบบ

 • Healthy
 • Freedom
 • Natural
 • Travel/Place
 • Entertainment

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และสามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น มีบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองที่ราชการออกให้ เป็นต้น
 2. เป็นผู้สร้างสรรค์งานออกแบบที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือและความคิดของตนเองและเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในงานที่เขา้ประกวด ซึ่งจะตอ้งไมล่ ะเมิดลิขสิทธ์ิของบุคคล หรือบริษัทอื่นใด
 3. เป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าประกวดและไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อน

ระดับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • เยาวชนอายุ 10-15 ปี
 • เยาวชนอายุ 16-18 ปี
 • เยาวชนอายุ 19-22 ปี

เงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณและการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาชุมชน

1.ระดับกลุ่มอายุ 10-15 ปี

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 12,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท

2. ระดับกลุ่มอายุ 16-18 ปี

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 13,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 11,000 บาท

3.ระดับกลุ่มอายุ 19-22 ปี

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 18,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 16,000 บาท

4.ผู้เข้าประกวดที่ได้รางวัลที่ 1 

 • ในทุกระดับอายุ จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจำนวน 20,000 บาท เพิ่มเติมจากเงินรางวัลที่ได้รับ โดยไม่ต้องหักภาษี เพื่อน าเงินทุนไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นในชุมชนของคุณ ตามรายละเอียดโครงการฯ ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร

5.ผู้เข้าประกวดที่ได้รางวัลที่ 1 

 • ในทุกระดับอายุ จะได้รับส่วนแบ่งของการจ าหน่ายสินค้าต่างๆ ที่ตนเองเป็น เจ้าของลวดลายโดยคิดเป็ น 1% ของก าไรสุทธิ โดย 50% ของเงินส่วนแบ่งนี้ขอให้สนับสนุนโครงการฯ ใด ๆ ก็ได้ที่เกี่ยวกับสุขภาวะเด็กและเยาวชน ที่ผู้สมัครสนใจ หรือบริจาคให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ ดำเนินงานด้านสุขภาวะเด็กและเยาวชน และอีก 50% ที่เหลือถือเป็ นของเจ้าของผลงาน

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกระดับ เฉพาะเงินรางวัลจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

กำหนดการโครงการ

 • 20 ตุลาคม – 15 พศจิกายน 2563 ส่งชิ้นงาน Drawing หรือ แบบวาดมือผ่านทางไปรษณีย
 • 20 ตุลาคม – 20 พศจิกายน 2563 ส่งชิ้นงานแบบไฟล์ ทางออนไลน์
 • 20 – 27 พศจิกายน 2563 โหวตทางออนไลน์เพื่อคัดเลือก 50 ชิ้น
 • 30 พศจิกายน 2563 ประกาศผลการมอบรางวัลผ่านทางการถ่ายทอดสด ถ่ายทอดแห้งทุกช่องทางของ P2H

ดาวน์โหลดเอกสารการประกวดตามลิ้งค์นี้ shorturl.at/aoySU
ดาวน์โหลดใบสมัคร shorturl.at/ptBS7

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️

Menu