Design Innovation Contest 2018 ประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรม !!

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญบริษัท/ผู้ประกอบธุรกิจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรม “Design Innovation Contest 2018” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี สไตล์ รูปแบบ โมเดลใหม่ๆ โดยเน้นการออกแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่าง รวมทั้งต้องมีการนำเทคโนโลยี วิชาการที่ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอย เทคโนโลยีการผลิต การเลือกใช้วัสดุ เป็นต้น โดยผลงานต้องมีการออกแบบที่ผสมผสานกันระหว่าง การออกแบบเชิงวิศวกรรมหรือเทคโนโลยี (technology element) และ การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (creative element) และสามารถใช้งานได้จริงซึ่งการออกแบบลักษณะดังกล่าวเรียกว่า “การออกแบบเชิงนวัตกรรม Design Innovation” ทั้งนี้ผลงานต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ด้วย การออกแบบแบบดังกล่าวจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ที่เรียกว่าอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (creative industry) ที่บ่งบอกถึงความเป็นทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • บริษัท/ผู้ประกอบธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการออกแบบเชิงนวัตกรรม โดยมีความพร้อมของบุคลากรประสบการณ์ในระดับมืออาชีพ

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็น – 30 มิถุนายน 2561

เกณฑ์การตัดสิน

 • ระดับการออกแบบ (Degree of design)
  ผลงานออกแบบเชิงนวัตรรมที่ได้รับรางวัลต้องเป็นการออกแบบและแนวคิดใหม่ ในระดับโลก ระดับประเทศหรือ ระดับบริษัท
 • กลยุทธ์ด้านธุรกิจ (Business Strategy) (เฉพาะระดับมืออาชีพ)
  ผลงานออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องมีการนำเสนอร่างแผนธุรกิจและการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
 • กลยุทธ์ด้านการตลาด (Market Strategy)
  ผลงานออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องมีการศึกษาขนาด แนวโน้มและการเติบโตของตลาดในธุรกิจดังกล่าว
 • กระบวนการบริหารจัดการ (Management)
  องค์กรหรือทีมที่ส่งผลงานการออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องแสดงการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการการจัดการองค์ความรู้ทั้งด้านการออกเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

ประเภทรางวัล

 • ด้าน ECO Product  / Medical Design /  Food Design / Service Design
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

เกียรติยศแห่งรางวัล

 • รางวัลทั้งหมดมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
  • ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติผ่านสื่อมวลชน
  • ได้รับสิทธิให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  • ควบคู่ผลงานที่ได้รับรางวัล เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับรางวัล
  • ผลงานหรือผู้ได้รับการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน
  • ตามกลไกและเงื่อนไขของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดังนี้
   • “โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
    ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบที่ใช้งานได้จริง เป็นการยืนยันความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีก่อนเข้าสู่กระบวนการ  ผลิตในเชิงพาณิชย์
   • “โครงการนวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย” วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
    ให้การสนับสนุนเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยสนับสนุนเป็นดอกเบี้ยแทนผู้กู้เงินจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมกับ สนช.

ส่งผลงาน

 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์: 02-017-5555 ต่อ 303 (เมย์) maedarin.pic@nia.or.th
 • โทรศัพท์: 02-017-5555 ต่อ 561 (กันต์) kant@nia.or.th line id:kant_nia

ลงทะเบียน : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu