Digital Innovation Startup Apprentice งานประกวดสำหรับเหล่านักพัฒนาโดยเฉพาะ !!

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ Software Park Thailand และ C asean เชิญนักศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ หรือนักพัฒนาอิสระ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Digital Innovation Startup Apprentice” ชิงทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์มูลค่ารวมกว่า 190,000 บาท

DIGITAL INNOVATION STARTUP APPRENTICE?

 • โครงการฝึกทักษะการเป็น Startup ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้านการสร้างผลงานนวัตกรรมดิจิตอลต้นแบบเพื่อใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างผลงานนวัตกรรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยการอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการเป็น Startup เช่นการบริหารโครงการสร้างนวัตกรรม การออกแบบ Lean Startup ฯลฯ การลงพื้นที่สำรวจตลาด การรับคำปรึกษาจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิตอล และการให้ทุนสนับสนุนสำหรับผลงานที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

โครงการนี้เหมาะสำหรับ

 • นักศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ หรือนักพัฒนาอิสระ
 • นักศึกษาที่ต้องการหาที่ฝึกงาน (สหกิจ)
 • มีไอเดียสร้างสรรค์ และแนวทางความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ สนใจเรียนรู้การพัฒนาการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) เชิงพาณิชย์
 • รวมทีมสมาชิกในทีมพัฒนาผลงาน 2-4 คนต่อทีม โดยมีอย่างน้อย 1 คนสามารถพัฒนาชิ้นงานได้
 • มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจ มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • การอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการเป็น Startup
 • ลงพื้นที่สำรวจตลาดและความต้องการของลูกค้า
 • รับคำปรึกษาจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิตอล
 • ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
 • ทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • สิทธิ์การใช้พื้นที่และอุปกรณ์สำนักงานตลอดโครงการฯ
 • ช่องทางและเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ
 • หนังสือรับรองการฝึกงานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (สหกิจศึกษา)
 • ประสบการณ์จากลงมือปฏิบัติจริง

หมายเหตุ : ทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม รับวัน DemoDay เท่านั้น

การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

 • คัดเลือกจากใบสมัครตามคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือก
 • รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวน 20 ทีม หรือ 80 คน

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องของทีม 45%
 • ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบกิจการ Startup ในอนาคต 45%
 • การตอบคำถามและการนำเสนอ 10%

หมายเหตุ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้

ปฏิทินกิจกรรม
สำหรับรุ่น 2 (มิถุนายน – กันยายน 2560)

 • 19 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2560 เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (รับจำนวนจำกัด)
  นักศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ นักศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ หรือนักพัฒนาอิสระ รวมทีม 2-4 คน พร้อมไอเดียนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนาเป็น Startup
 • 5 – 16 มิถุนายน 2560 สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
  ทีมผู้สมัครเตรียมไฟล์ Presentation เพื่อนำเสนอไอเดียนวัตกรรมที่สนใจ ทีมละ 5 นาที/ถาม-ตอบ 5 นาทีต่อคณะกรรมการคัดเลือก ณ. อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ
 • 22 มิถุนายน 2560 (ช่วงเย็น) ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ
  ประกาศผลทีมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ทีม ผ่านเว็บไซต์โครงการฯ โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรมบูธแคมป์ 3 วัน 2 คืน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็น Startup พร้อมชิงทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
 • 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 กิจกรรม 3 Day Start up : Boot Camp
  กิจกรรมบูธแคมป์ 3 วัน 2 คืน อบรมการเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมโครงการฯลงมือปฏิบัติจริงด้านการสร้างผลงานนวัตกรรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยการอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการเป็น Startup เช่นการบริหารโครงการสร้างนวัตกรรม การออกแบบ Lean Startup ฯลฯ การลงพื้นที่สำรวจตลาด การรับคำปรึกษาจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิตอล พร้อมชิงทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมสำหรับ 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท โดยโครงการสนับสนุนที่พัก อาหาร 3 มื้อ และอาหารว่างตลอดกิจกรรม หมายเหตุ : ทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม รับวัน DemoDay เท่านั้น
 • 8-9 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Agile Development
  อบรมการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้วย Agile Development สามารถพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (Prototype) ได้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • 26 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2560 กิจกรรมการพัฒนาผลงานและการให้คำปรึกษา
  ช่วงเวลาการพัฒนาผลงาน พร้อมทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด ผู้เข้าร่วมโครงการฯเข้ารับคำปรึกษา และรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด โดยโครงการฯสนับสนุนพื้นที่สำนักงานของซอฟต์แวร์พาร์คเป็นสถานที่ทำงาน ที่ประชุมได้ และเฉพาะนักศึกษาฝึกงาน(สหกิจศึกษา) เท่านั้นที่ต้องลงเวลาฝึกงานที่ซอฟต์แวร์พาร์ค
 • 26 สิงหาคม 2560 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Pitching Coaching
  อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมไฟล์นำเสนอผลงาน Pitch Deck การนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน และคณะกรรมการ พร้อมติวเข้มกับผู้เชี่ยวชาญและรุ่นพี่ Startup ที่ผ่านเวทีการ Pitch มาแล้วทั้งไทยและต่างประเทศ
 • 28 สิงหาคม 2560 กิจกรรมนำเสนอผลงานและมอบทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
  นำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่สาธารณะต่อคณะกรรมการ ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย คณาจารย์ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ฯลฯ ชิงทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 • ความเป็นไปได้ในการออกสู่เชิงพาณิชย์ (30%)
  • มีการทดสอบตลาดว่ามีลูกค้าแน่นอน
  • แผนการพัฒนาออกสู่ตลาดเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง
  • มี Business Model ที่เป็นไปได้
 • ความมุ่งมั่นและสามารถของทีม (30%)
  • ทีมมีความตั้งใจจริงที่จะเป็นผู้ประกอบการ
  • ทีมมีสมาชิกที่มีความสามารถที่ส่งเสริมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้
 • ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย (30%)
  • สามารถแก้ปัญหาและความต้องการของลูกค้าได้
  • สร้างคุณค่า/มูลค่า ต่ออุตสาหกรรม
 • แนวทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ (10%)
  • มีแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและเป็นไปได้

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/DigitalStartupApprentice

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu