LINE Creators Market Sticker Contest ปี 3 !!

ประชาสัมพันธ์

LINE Creators Market ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “LINE Creators Market Sticker Contest ปี 3” หัวข้อ “บอกรักผ่าน LINE” (Express your LOVE via LINE) ชิงทริปไปเยี่ยมชมออฟฟิศแห่งใหม่ของ LINE ณ ประเทศญี่ปุ่น และสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ

กติกาการประกวด

 1. ออกแบบสติกเกอร์อันแฝงไว้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงการบอกรักในแบบต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ “บอกรักผ่าน LINE” จำนวน 3 แบบ (โดยอาจเป็นภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว) พร้อมคำบรรยายถึงแนวคิดของผลงาน
 2. ส่งผลงานตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้
  •  รูปแบบที่กำหนดสำหรับสติกเกอร์ภาพนิ่ง
   • รูปแบบไฟล์ (Format): PNG
   • ขนาด: กว้าง 1,000 พิกเซล × สูง 1,000 พิกเซล
  • รูปแบบที่กำหนดสำหรับสติกเกอร์เคลื่อนไหว (animation)
   • รูปแบบไฟล์ (Format): GIF
   • ขนาด: กว้าง 320 พิกเซล × สูง 270 พิกเซล ต่อเฟรม ด้านใดด้านหนึ่งต้องมีขนาดอย่างน้อย 270 พิกเซล และขนาดสูงสุดของแต่ละไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
   • ระยะเวลาเคลื่อนไหว: ไม่เกิน 4 วินาทีต่อสติกเกอร์ 1 ตัว

   lioresal reviews

หมายเหตุ buy Antabuse

 • ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท โดยในกรณีที่ผลงานได้รับคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว

ระยะเวลา

 • ริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2560 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย GMT+7)
 • LINE จะประกาศผลในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. (เวลาประเทศไทย GMT+7) ผ่านทางอีเมล์

ของรางวัล

 • ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลเป็นทริปไปเยี่ยมชมออฟฟิศแห่งใหม่ของ LINE ณ ประเทศญี่ปุ่น และสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ โดยแบ่งจำนวนรางวัลตามรูปแบบผลงาน ดังนี้
  • สติกเกอร์ภาพนิ่ง จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 1 ท่าน)
  • สติกเกอร์เคลื่อนไหว (animation) จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 1 ท่าน)

หมายเหตุ

 • ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบภาษีที่เกี่ยวข้อง และ LINE มีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • ของรางวัลตามที่ระบุข้างต้นนี้เป็นของรางวัลเพียงสิ่งเดียวที่ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับ โดยระหว่าง LINE กับ ผู้ชนะการแข่งขันโครงการนี้ ไม่มีข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันมีมูลค่าเป็นเงินใดๆ อีก

การตัดสินผลงาน

 1. ความสามารถทางศิลปะและเทคนิคของผลงาน
 2. ความคิดสร้างสรรค์และความมีเอกลักษณ์
 3. การที่สามารถนำสติกเกอร์ไปใช้ได้จริงในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน
  ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโต้แย้งได้

ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ

 • ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้เป็นพนักงานของ LINE ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องเป็นผลงานของผู้เข้าแข่งขันโดยตรงเท่านั้น โดยไม่สามารถให้ผู้อื่นออกแบบหรือส่งเข้าประกวดแทนผู้อื่นได้
 • ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยส่งเข้ามาในระบบ creator.line.me แล้ว รวมถึงการใช้คาแรกเตอร์เดียวกัน
 • ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่มีลักษณะใดๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงในลักษณะภาพ สัญลักษณ์ ชื่อเรียกขาน ชื่อ ชื่อยี่ห้อ คำขวัญ หรือประการอื่นใด
 • ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่มีลักษณะใดๆ ที่ส่อไปทางลามกอนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ ดูหมิ่นบุคคลหรือสิ่งใด ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม
 • ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่เกิดจากหรือมีส่วนใดๆ อันละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์อื่นใดที่กฎหมายรับรองไว้
 • ผู้เข้าแข่งขันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันตกลงให้สิทธิ LINE ในการใช้ผลงานตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms of Use) ตามที่ปรากฏในลิงค์ creator.line.me/th/terms
 • acquire Lasix

 • ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้เข้าประกวดให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ผิดหลง ปิดบัง หรือละเว้นการให้ข้อมูล ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดในสาระสำคัญ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎการแข่งขัน คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำตัดสิน และ/หรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่จำเป็นสมควร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขัน เรียกคืนของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับไปจากการเข้าร่วมโครงการ ลบผลงานออกจากระบบ และเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ (หากมี)
 • ผู้เข้าแข่งขันได้อ่าน ตกลงยอมรับและจะปฏิบัติตามกฎการแข่งขัน ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms of Use) ตามที่ปรากฏในลิงค์ creator.line.me/th/terms และนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏในลิงค์ terms.line.me/line_rules/?lang=th
 • ในกรณีที่มีการขัดหรือแย้งกันระหว่างกฎการแข่งขัน ข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว ให้ใช้กฎการแข่งขันนี้บังคับเฉพาะส่วนที่ขัดหรือแย้งนั้น

แหล่งที่มา contestwar

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu