Mobile Enterprise d-Government Award 2017 : MEGA 2017 !!

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Mobile Enterprise d-Government Award 2017 : MEGA 2017 ชิงถ้วยพระราชทาน รางวัล และโอกาสในอนาคตมากมาย

กติการุ่นนักศึกษา

นำเสนอความคิดของนวัตกรรมในรูปแบบของแผนงาน ประกอบด้วยแนวคิดที่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งงานเทคนิค เทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน ปิดรับสมัครวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

 • คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด (รุ่นนักศึกษา)
  • ทีมละไม่เกิน 3 ท่าน
  • เป็นนิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ และเอกชน ทุกระดับชั้น และมีเอกสารรับรองสถานะภาพเป็นนิสิต นักศึกษาซึ่งออกโดยสถาบันการศึกษา
  • มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง
 • เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
  • ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงาน
  • ผลงานที่นำเสนอจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนแนวคิดมาจากที่ใด หรือละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานอื่นๆ
  • ผู้สมัครสามารถค้นหาชุดข้อมูลจาก data.go.th เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลสำหรับการประกวดได้
  • กรณีผลงานผ่านการประกวดอื่นๆ มาแล้ว ผู้ประกวดสามารถนำผลงานนั้นเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ได้อีก แต่ต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
  • กรณีผลงานเคยได้รับรางวัลจากการประกวดอื่นๆ มาแล้ว หรือ เผยแพร่ หรือ ผ่านการติดตั้งบน Store หรือเปิดใช้บริการเกิดผลประโยชน์ในแง่ธุรกิจแล้ว จะอนุญาตให้ร่วมประกวดได้ โดยมีเงื่อนไขคือ ขอให้ต่อยอดพัฒนาผลงานเพิ่มเติมใหม่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้เขียนรายงานเปรียบเทียบข้อแตกต่างผลงานก่อนและหลัง เช่น ผ่านประกวดเวทีไหน ได้รางวัลหรือไม่ เมื่อไหร่ หรือ เพิ่ม feature อะไรใหม่บ้าง มีความแตกต่าง ต่อยอด หรือเพิ่มประโยชน์หรือคุณสมบัติด้านเทคนิค หรือการใช้งานอื่นๆ มาประกอบด้วยให้คณะกรรมการทราบด้วย
 • buy Lasix online

 • หัวข้อการประกวดแบ่งเป็น 5 หมวดหลัก ได้แก่
  • หมวดการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
   • ด้านสวัสดิการประชาชน
   • ด้านสาธารณสุข
   • ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน
   • ด้านการศึกษา
  •     หมวดการยกระดับขีดความสามารถ
   • ด้านการเกษตร
   • ด้านการคมนาคม
   • ด้านการท่องเที่ยว
   • ด้านสาธารณูปโภค
   • ด้านการลงทุน
   • ด้านวิสาหกิจขนาดกลาง/ย่อม
   • ด้านภาษีและรายได้
  •     หมวดการยกระดับความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของประชาชน
   • ด้านความปลอดภัยสาธารณะ
   • ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
   • ด้านบริหารจัดการชายแดน
   • ด้านป้องกันภัยธรรมชาติ
  •     หมวดการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
   • ด้านเงินและการใช้จ่าย
   • ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
   • ด้านบริหารสินทรัพย์
   • ด้านทรัพยากรมนุษย์/เงินเดือน
  •     หมวดการบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
   • ด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
   • ด้านการให้ข้อมูล
   • ด้านการยืนยันตัวตนและจัดการสิทธิ
   • ด้านศักยภาพบุคลากร
   • โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
   • ด้านการรับฟังความคิดเห็น
 • เงื่อนไขการประกวด
  • คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
  • ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกเก็บเป็นความลับทางการค้า รายละเอียดด้านเทคนิค และข้อสัญญาการค้าเทคนิค/ข้อสัญญา โดยจะเปิดเผยเฉพาะกับทีมงานสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และคณะกรรมการ ซึ่งได้ลงนามหนังสือปกปิดความลับเท่านั้น
  • ในระหว่างการพิจารณาผลงาน ท่านอนุญาตให้ทางเราติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับ ผลงานตามที่อยู่ที่ท่านให้ในใบสมัคร
  • ท่านอนุญาตให้ สรอ. เผยแพร่ผลงานของท่านเพื่อเป็นวิทยาทานโดยทางทีมงานจะทำการประชาสัมพันธ์ ผลงานของท่านในเรื่องของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับความลับทางการค้า ทางเทคนิค หรือ ข้อสัญญาใดๆ ที่ท่านมีภาร ผูกพันอยู่กับหน่วยงานอื่นทีมงาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผลงานของท่านเข้าประกวด ในกรณีที่ทีมงานเห็นว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เหมาะสมกับการแข่งขันครั้งนี้

รางวัลการประกวด

 • โอกาสการต่อยอดทางธุรกิจ (Business Opportunity) กับหน่วยงานภาครัฐ
 • order dopoxetine

 • โอกาสในการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะและความรู้ในแคมป์บ่มเพาะ
 • ทีมที่ผ่านรอบ Prototype เข้าสู่รอบ Demo จำนวน 20 ทีม จะได้รับเงินรางวัล ทีมละ 5,000 บาทจาก EGA และเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนา ต้นแบบจาก NIA
 • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน โล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุนเป็นจำนวนมูลค่า 100,000 บาท
 • ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุนเป็นจำนวนมูลค่า 70,000 บาท
 • ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุน เป็นจำนวนมูลค่า 50,000  บาท
 • ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุน เป็นจำนวนมูลค่า รางวัลละ 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

แหล่งที่มา contestwar

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu