ประกวดนวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ 2565 “THAILAND INNOVATIVE SCIENCE TOY COMPETITION 2022”

ประชาสัมพันธ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหางชาติ (อพวช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ 2565 “THAILAND INNOVATIVE SCIENCE TOY COMPETITION 2022” หัวข้อ “SOUND TOY” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ด้านสื่อการเรียนรู้และของเล่นวิทยาศาสตร์ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
 • ส่งเสริมต่อการต่อยอดสู่การเป็นนวัตกรในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
 • เสริมการสร้างระบบนิเวศที่กระตุ้น ส่งเสริมความสนใจและทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

หัวข้อการประกวด

 • SOUND TOY

กลุ่มเป้าหมายของของเล่น

 • เด็กอายุ 8-12 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาในสาขาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสนใจในงานออกแบบของเล่น
 • นักออกแบบของเล่นหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่สนใจในงานออกแบบของเล่น

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าประกวด สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการแบบเดี่ยวหรือแบบทีมก็ได้ โดยมีสมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน
 • ผู้เข้าประกวด จะต้องส่งข้อเสนอการออกแบบของเล่นและร่างแบบของเล่นมาพร้อมกับการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่รอบการตัดสินเพียง 1 ผลงาน
 • ผู้เข้าประกวดและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมกับมืออาชีพในการพัฒนาของเล่นวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลงานในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565
 • คณะกรรมการ จะคัดเลือก 30 ผลงาน และประกาศผลในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ทาง Facebook NSM Thailand และ www.nsm.or.th
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 30 ผลงาน จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบแนวทางการออกแบบ พัฒนาผลงาน และส่งผลงาน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ Online
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 30 ผลงาน จะต้องนําเสนอและรับฟังแนวทางการพัฒนาผลงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 รูปแบบ Online
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 30 ผลงาน จะต้องพัฒนาของเล่นที่สามารถผลิตและเล่นได้จริง (Prototype) พร้อมจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 17-20 สิงหาคม 2565
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 30 ผลงาน จะต้องนําเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผลงานชนะเลิศ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจําปี 2565 และประกาศผลผู้ชนะเลิศ พร้อมมอบรางวัลหลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอผลงาน
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 10 ผลงาน จะได้รับการพิจารณาผลิตผลงาน เพื่อนําไปมอบให้กับโรงเรียนจํานวน 50 โรงเรียน เพื่อทดลองเล่นและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลขวัญใจมหาชน เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล President Award เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • กองวิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.
 • โทร. 02 577 9999 ต่อ 1497 และ 1495
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ได้เลย: [คลิก]

แหล่งที่มา contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu