SDGs Game Fest โครงการออกแบบและพัฒนาเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์

พบกับ SDGs Game Fest โครงการออกแบบและพัฒนาเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SDGs Game Fest โครงการแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม โดยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างทักษะด้านเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ (Creative Economy) เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้สร้างเกมและผู้สนใจ ร่วมนำเสนอแนวคิด ออกแบบ และพัฒนาเกมที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ Sustainable Development Goals (SDGs) และพัฒนาเกมที่ใช้เล่นได้จริง สร้างความบันเทิง และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
.
โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, กระทรวงการต่างประเทศ, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP Thailand), โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move), บริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอกทีฟ จำกัด (True Axion Interactive) และ ออนไลน์สเตชั่น (Online Station) ที่ร่วมสนับสนุนการพัฒนาเกมที่ขับเคลื่อนวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม www.SDGsGameFest.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu